Be­vä­ring­ar sam­lar i år in­te in peng­ar för krigs­ve­te­ra­ner­na

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

INRIKES. Be­vä­ring­ar­na kom­mer in­te att med­ver­ka i hös­tens in­sam­ling av peng­ar för krigs­ve­te­ra­ner, de­ras ma­kar och än­kor samt krigs­än­kor­na. För­svars­mak­ten mo­ti­ve­rar be­slu­tet med co­ro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen.

Ti­di­ga­re år har be­vä­ring­ar­na med­ver­kat. Me­de­lin­sam­ling­en ord­nas på in­ter­net. In­sam­ling­en ar­ran­ge­ras av ve­te­ran­or­ga­ni­sa­tio­ner i Fin­land. Det finns cir­ka 6 500 krigs­ve­te­ra­ner samt 14 000 av de­ras ma­kar och än­kor kvar vid liv. Av krigs­än­kor­na finns en­dast någ­ra ti­o­tal kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.