Kurs i skinng­arv­ning ord­nas i Bru­sa­by och kurs i skri­van­de på Själö

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO­LAND. Väst­ra Ny­lands folk­hög­sko­la (VNF) ord­nar en hel del kur­ser även i Åbo­land. Bland an­nat in­leds i år en grund­kurs i skinng­arv­ning. Un­der kur­sen kom­mer de stu­de­ran­de att få grund­läg­gan­de kun­ska­per i tra­di­tio­nel­la skinng­arv­nings­me­to­der samt om vi­da­re­be­hand­ling av skinn. I kur­sen in­går även för­äd­ling av skinn till tra­di­tio­nel­la pro­duk­ter. För­hands­kun­ska­per be­hövs in­te.

VNF ord­nar även en fort­sätt­nings­kurs där del­ta­gar­na får lä­ra sig me­ra avan­ce­rad be­ar­bet­ning av skinn. Kur­sen rik­tar sig till per­so­ner med ti­di­ga­re er­fa­ren­het av na­tu­ren­lig skinn­be­ar­bet­ning.

Lä­ra­re i Bru­sa­by är Han­na No­re. Hon har lång er­fa­ren­het av skinn och garv­ning och är bo­satt i Kimitoön.

Skriv­kur­ser är myc­ket po­pu­lä­ra vid VNF. I Ka­ris har sko­lan fle­ra oli­ka skriv­kur­ser på gång sam­ti­digt. I Åbo­land ord­nas fle­ra skriv­kur­ser. Först ut är en kurs i Par­gas i ja­nu­a­ri–maj 2021, med fem när­stu­die­pass dag­tid. To­ve Hagström le­der kur­sen som går un­der nam­net ”Mi­na eg­na be­rät­tel­ser – min­nen och tankar blir tex­ter”.

Se­na­re ord­nas även en skriv­kurs på Själö som leds av Mo­ni­ka Fa­ger­holm och Mia Franck. Kur­sen på­går en hel vec­ka.

Me­ra in­for­ma­tion om al­la kur­ser hit­tas på www.vnf.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.