Me­dalj av var­je valör för Pif­fen i natt-FM

» Alex Vir­ta­la tog brons, Sö­ren och San­na Ny­malm guld och sil­ver.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Ing­e­la Matts­son

SPORT. FM i nat­t­o­ri­en­te­ring av­gjor­des på nat­ten mel­lan lör­dag och sön­dag i Jo­en­suu. Pargas IF ställ­de upp med ett li­tet men hårt gäng i sko­gar­na kring skid­cen­t­ret i Kon­ti­o­lah­ti. Hem i ba­ga­get pac­ka­des guld, sil­ver, brons och två pla­kett­plat­ser.

Re­ge­ran­de mäs­ta­ren i da­mer­nas hu­vud­klass Amy Ny­malm gjor­de ock­så i år ett bra lopp. Men på ti­on­de kon­trol­len, som fun­ge­ra­de som tv-kon­troll, gjor­de hon ett miss­tag på tre mi­nu­ter som kos­ta­de hen­ne me­dalj. Ny­malm blev fem­te, 32 se­kun­der från brons, på den 7,9 kilo­me­ter långa ba­nan i grop­ter­räng.

GUL­DET TOGS av Mi­ra Ka­ski­nen från Björ­ne­borgs­för­e­ni­gen Rasti­kar­hut. Eli­as Ku­uk­ka från Tam­pe­reen Pyrin­tö ko­ra­des till herr­seg­ra­re.

I klas­sen H18 gjor­de Alex Vir­ta­la ett bra lopp och tog en brons­peng. Det var hans and­ra FM-me­dalj.

An­ta­let FM-me­dal­jer natträ­var­na Sö­ren och San­na Ny­malm till­sam­mans ta­git un­der årens lopp är där­e­mot to­talt runt 30. I hel­gen ut­ö­ka­des an­ta­let med två då Sö­ren knep guld i H50 och San­na sil­ver i D45.

DEN AND­RA pla­ket­ten togs av Em­mi Vir­ta­la, åt­ton­de i D18. Jen­ny Vir­ta­la blev elf­te, ba­ra fy­ra se­kun­der från pla­kett i D20. Si­mon Eng­ström var 14:e i H16.

ING­E­LA MATTS­SON

ALEX VIR­TA­LA. Hit­ta­de kon­trol­ler­na med pann­lam­pa och be­lö­na­des med FM-brons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.