Oljud att vän­ta när Rus­ka 20 in­leds – re­gi­o­na­la co­ro­na­be­gräns­ning­ar be­ak­tas

» Flyg­vap­nets öv­ning på­går i drygt en vec­ka. Ar­ran­gö­rer­na an­pas­sar öv­ning­ar­na en­ligt re­gi­o­na­la co­ro­na­be­gräns­ning­ar.

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

Flyg­vap­nets lufto­pe­ra­tions­öv­ning Rus­ka 20 ord­nas 28 sep­tem­ber–6 ok­to­ber. Över 60 flyg­plan och 4 800 per­so­ner, in­klu­si­ve om­kring 2 500 re­ser­vis­ter, del­tar i flyg­vap­nets år­li­ga hu­vud­krigs­öv­ning. Ock­så det svens­ka flyg­vap­net del­tar.

Må­let är att ut­veck­la flyg­vap­nets be­red­skap samt att ut­bil­da för­svars­per­so­nal, be­vä­ring­ar och re­ser­vis­ter. Öv­ning­en syns och hörs i sto­ra de­lar av lan­det, från Ro­vani­e­mi till Jy­vä­skylä och från Ka­ja­na till Va­sa.

Flyg­vap­net upp­ger på sin webb­plats att man be­ak­tar riksom­fat­tan­de, re­gi­o­na­la och lo­ka­la co­ro­na­be­gräns­ning­ar.

–Vi föl­jer kon­ti­nu­er­ligt upp epi­de­mi­lä­get och är be­red­da att änd­ra ar­range­mang­en med kort var­sel. Öv­ning­ar som Rus­ka är vik­ti­ga för att upp­rätt­hål­la vår kun­skap och be­red­skap un­der al­la för­hål­lan­den. Trup­per­nas häl­sa och sä­ker­het är vår förs­ta pri­o­ri­tet, sä­ger flyg­vap­nets ope­ra­tions­chef övers­te Ju­ha-Pek­ka Ke­rä­nen.

Del­ta­gar­na de­las in i två grup­per där den ena övar luft­för­svar och den and­ra age­rar mot­stån­da­re. Sce­na­ri­ot ut­veck­las i re­al­tid och där­för kan flyg­verk­sam­he­ten på­gå dyg­net runt.

Rus­ka 20 är flyg­vap­nets störs­ta öv­ning i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.