THL: Na­tio­nel­la re­strik­tio­ner kan be­hö­vas då smit­tor­na ökar

» Ett co­ro­na­vac­cin kan va­ra klart i bör­jan av näs­ta år. Där­e­mot kom­mer det att drö­ja fle­ra må­na­der in­nan ett till­räck­ligt skydd har ska­pats i be­folk­ning­en.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Catariina Salo SPT

Mäng­den co­rona­fall har sti­git mar­kant de se­nas­te två vec­kor­na. Där­e­mot är döds­siff­ran i jäm­fö­rel­se med an­ta­let smit­ta­de mind­re än på vå­ren. Vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) sä­ger man att det bland an­nat har att gö­ra med att de smit­ta­de är allt yng­re och att de in­te drab­bas li­ka hårt som äld­re per­so­ner.

–Vi har bli­vit bätt­re på att hit­ta fal­len, test­nings­ka­pa­ci­te­ten har höjts och vi har en bätt­re in­blick i sjuk­doms­pro­fi­len, sä­ger THL:s di­rek­tör Mi­ka Sal­mi­nen.

Han sä­ger ock­så att sjuk­do­men fort­fa­ran­de är all­var­lig, obe­ro­en­de om man är gam­mal el­ler ung. Un­der vå­ren var mäng­den po­si­ti­va co­ro­na­re­sul­tat högst bland 20–59-åring­ar. Nu har in­ter­val­let smal­nat och den klart störs­ta de­len nya co­rona­fall kon­sta­te­ras hos per­so­ner som är mel­lan 20 och 29 år gam­la.

–Sam­ma trend ser vi i Eu­ro­pa, sä­ger Sal­mi­nen.

Ett vac­cin kan va­ra klart för den fin­länds­ka mark­na­den ef­ter ny­år. Där­e­mot kan det ta fle­ra må­na­der att få till­räck­ligt med do­ser och hin­na vac­ci­ne­ra en så pass stor del av be­folk­ning­en att vac­ci­net ger ett brett skydd mot epi­de­min.

HELSING­FORS OCH Ny­land har länge va­rit i blick­fång­et när det gäl­ler nya co­rona­fall. Vec­kans siff­ror vi­sar inga un­dan­tag. En­ligt THL är co­ro­nan nu i ac­ce­le­ra­tions­ske­det i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Ef­tersom sprid­ning­en ser oli­ka ut i oli­ka re­gi­o­ner upp­ma­nar Sal­mi­nen att kom­mu­ner och re­gi­o­ner för­be­re­der sig för even­tu­el­la kom­man­de sce­na­ri­er.

–Hös­ten och vin­tern är hög­sä­song för luft­vägs­in­fek­tio­ner och det kan vi in­te gö­ra nå­got åt. Där­e­mot kan vi gö­ra myc­ket för att co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min in­te ac­ce­le­re­rar. Re­gi­o­ner­na bör ha fär­di­ga sy­stem så att be­slut kan fat­tas i snabb takt, sä­ger Sal­mi­nen.

THL:s över­läka­re Ta­ne­li Pu­u­ma­lai­nen sä­ger att en tred­je­del av tis­da­gens 149 smitt­fall kon­sta­te­rats i Helsing­fors och hälf­ten av dem i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. En­ligt Pu­u­ma­lai­nen mås­te me­to­der­na för att und­vi­ka smitt­sprid­ning ef­fek­ti­ve­ras.

Han näm­ner stör­re pri­va­ta fes­ter, re­stau­rang­er med hög ljud­ni­vå där man mås­te hö­ja rös­ten för att pra­ta och hob­by­verk­sam­het som stäl­len man ska und­vi­ka för att slip­pa smit­tan.

–För­u­tom det här mås­te vi vid­ta punktin­sat­ser när en smit­to­ked­ja kon­sta­te­ras och fun­de­ra på hur vi då und­vi­ker so­ci­a­la kon­tak­ter. Om det här in­te räc­ker mås­te vi över­vä­ga re­strik­tio­ner som rör he­la be­folk­ning­en.

Någ­ra ex­ak­ta grän­ser för när na­tio­nel­la re­strik­tio­ner ska in­fö­ras finns in­te. Det he­la är en sum­ma av oli­ka in­di­ka­to­rer och tolk­nings­sätt. Pu­u­ma­lai­nen näm­ner bland an­nat in­ci­dens och på vil­ket sätt smit­tan har spri­dits.

Bå­de Pu­u­ma­lai­nen och Sal­mi­nen sä­ger att vin­tern är på väg och att den kan bli svår.

–Den över­gri­pan­de si­tu­a­tio­nen i Fin­land är bra men vi mås­te kom­ma ihåg att allt be­ror på hur vi age­rar i vå­ra eg­na so­ci­a­la nät­verk och hur vi be­hand­lar and­ra, sä­ger Pu­u­ma­lai­nen.

Men det finns hopp, och det är vik­tigt att ta med­bor­gar­nas oro på all­var. Pu­u­ma­lai­nen upp­ma­nar läkarkå­ren att lyss­na på män­ni­skor­nas oro och ång­est i för­hål­lan­de till co­ro­nae­pi­de­min, sam­ti­digt som de för­stås ska gö­ra sitt bäs­ta för att skö­ta fy­si­o­lo­gin.

I OCH MED co­ro­nae­pi­de­min har tryc­ket på so­ci­al- och häl­so­vårds­tjäns­ter­na för­änd­rats och ökat. En­ligt THL:s un­der­sök­ning­ar har män­ni­skor i allt läg­re grad sökt sig till vård­tjäns­ter i ic­ke-bråds­kan­de fall.

Per­so­nal från grund­häl­so­vår­den har flyt­tats över till den spe­ci­a­li­se­ra­de vår­den vil­ket har lett till and­ra sorts pro­blem. Till­sam­mans bi­drar des­sa fak­to­rer till en allt stör­re kö­bild­ning in­om vår­den som kan bli dyr för sam­häl­let.

En­ligt THL:s di­rek­tör Pek­ka Ris­sa­nen har in­te hel­ler de di­gi­ta­la tjäns­ter­na lyc­kats kom­pen­se­ra ute­bli­ven vård. Di­gi­ta­la och te­le­fon­tjäns­ter har de facto an­vänts mind­re än van­ligt un­der co­ro­nae­pi­de­min.

– Det här be­ty­der att ef­ter­frå­gan på vård­tjäns­ter an­ho­pas och kö­er­na blir allt läng­re. Vi mås­te för­be­re­da oss nog­grant på att kla­ra av tryc­ket för så länge som epi­de­min är i gång väx­er kö­er­na.

CATARIINA SALO/SPT

VI MÅS­TE AN­STRÄNGA OSS. THL:s över­läka­re Ta­ne­li Pu­u­ma­lai­nen och di­rek­tör Mi­ka Sal­mi­nen sä­ger att vi som na­tion kla­rar co­ro­nan, men att vi själ­va mås­te job­ba för att inga na­tio­nel­la re­strik­tio­ner kom­mer att be­hö­va tas i bruk igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.