I dag fi­ras med­bor­ga­rin­fly­tan­dets dag – De­mo­kra­ti­fors­ka­re: ”Med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet kun­de ut­veck­las yt­ter­li­ga­re”

» På tors­da­gen his­sas flag­gor­na till med­bor­ga­rin­fly­tan­dets ära. De­mo­kra­ti­fors­ka­re an­ser där­e­mot att Fin­lands med­bor­ga­re of­ta­re bor­de få kom­ma till tals i det po­li­tis­ka be­sluts­fat­tan­det.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - So­fie Fog­de/SPT

I dag, tors­dag, fi­ras med­bor­ga­rin­fly­tan­dets dag. Men in­te ens al­la de­mo­kra­ti­fors­ka­re är med­vet­na om da­gens ex­istens.

Ma­ri­na Lin­dell, pro­jekt­fors­ka­re vid in­sti­tu­tet för sam­hälls­forsk­ning vid Åbo Aka­de­mi, sä­ger att da­gen bor­de an­vän­das till att upp­märk­sam­ma be­ho­vet av ett ut­vid­gat med­bor­ga­rin­fly­tan­de och till att lyf­ta fram go­da ex­em­pel.

– Det finns oli­ka slags me­to­der för hur för med­bor­ga­re kan va­ra med och di­rekt på­ver­ka be­slut. Med­bor­ga­rin­fly­tan­de in­ne­bär att den van­li­ga män­ni­skan ska kom­ma till tals och bli hörd i frå­gor som an­går dem, sä­ger Lin­dell.

Må­let är en­ligt Lin­dell att in­sti­tu­tio­na­li­se­ra med­bor­gar­nas in­fly­tan­de i po­li­ti­ken så att det blir en åter­kom­man­de pro­cess.

ETT EX­EM­PEL PÅ med­bor­ga­rin­fly­tan­de är det ir­länds­ka med­bor­gar­fo­ru­met som tes­ta­des förs­ta gång­en år 2012.

Det be­står av slump­mäs­sigt val­da med­bor­ga­re som un­der två års tid dis­ku­te­rar spe­ci­fi­ka frå­gor. Ett dis­kus­sions­äm­ne har till ex­em­pel va­rit li­be­ra­li­se­ring­en av den ir­länds­ka ab­ort­la­gen.

– Tan­ken bakom slump­mäs­sig­he­ten är att ur­va­let ska va­ra mer re­pre­sen­ta­tivt. Om an­sö­kan är öp­pen le­der det till att ba­ra de som an­nars ock­så är ak­ti­va del­tar. Ge­nom ett slump­mäs­sigt ur­val får fler av de som in­te tar eget ini­ti­a­tiv möj­lig­het att del­ta, sä­ger Lin­dell.

Folk har en ten­dens att lät­ta­re ta till sig ar­gu­ment som stö­der den eg­na åsik­ten. Men en­ligt Lin­dell vi­sar forsk­ning att del­ta­gan­de de­mo­kra­ti som den ir­länds­ka in­te bi­drar till ex­tre­ma åsik­ter, ut­an i stäl­let blir åsik­ter­na mer mo­de­ra­ta då folk blir tvung­na att ta del av and­ras per­spek­tiv.

– Del­ta­gar­na blir väl­digt en­ga­ge­ra­de och tar sin upp­gift på stort all­var.

TROTSATTSA­MHÄLLET ut­veck­las i snabb takt, har det po­li­tis­ka be­sluts­fat­tan­det i Fin­land in­te ge­nom­gått någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar se­dan vi fick vår de­mo­kra­ti.

Lin­dell sä­ger att det öka­de be­ho­vet av med­bor­ga­rin­fly­tan­de har ak­tu­a­li­se­rats som en re­ak­tion på att med­bor­gar­na vill va­ra med och på­ver­ka po­li­tis­ka be­slut som rör de­ras var­dag. Sam­ti­digt har val­del­ta­gan­det sjun­kit på vis­sa or­ter, men ock­så i spe­ci­fi­ka grup­per. Om de in­te rös­tar blir de in­te hel­ler re­pre­sen­te­ra­de.

– Det är lätt att ta de­mo­kra­tin för gi­ven och tro att den fun­ge­rar av sig själv. Vi be­hö­ver ak­ti­va med­bor­ga­re som kän­ner an­svar för det ge­men­sam­ma in­tres­set.

KIMMO GRÖNLUND, pro­fes­sor i stats­kun­skap vid Åbo Aka­de­mi, sä­ger att val och li­ka röst­rätt var mo­dernt för drygt hund­ra år se­dan. Nu är det dags att tän­ka in­no­va­tivt.

– Fors­ka­re värl­den över har er­fa­rit att de så att sä­ga van­li­ga med­bor­gar­na är ka­pab­la att fat­ta go­da be­slut så länge man ger dem rätt red­skap, sä­ger han.

Grönlund sä­ger ock­så att ett ökat med­bor­ga­rin­fly­tan­de skul­le ge be­sluts­fat­tar­na en mer verk­lig­hets­tro­gen bild av folko­pi­ni­o­nen.

– Nu lyss­nar po­li­ti­ker of­ta på van­li­ga opi­ni­ons­mät­ning­ar där folk har ”fan­to­mo­pi­ni­o­ner”, det vill sä­ga att de har sva­rat på frå­gor ut­an att egent­li­gen ha en åsikt om dem, sär­skilt in­te nå­gon ge­nom­tänkt så­dan. Det­ta kan le­da till oge­nom­tänk­ta be­slut.

MAIJA JÄSKE ÄR fors­kar­dok­tor vid Åbo Aka­de­mi. Med­bor­ga­rin­fly­tan­det an­kny­ter till hen­nes om­rå­de, men lik­som Lin­dell och Grönlund är hon omed­ve­ten om att det finns en te­ma­dag för det.

Jäske sä­ger än­då att in­ter­ak­tio­nen mel­lan folk­val­da och med­bor­ga­re kun­de ut­veck­las i allt be­sluts­fat­tan­de på bå­de kom­mu­nal och na­tio­nell ni­vå.

– Vi har re­dan många bra for­mer att del­ta på lo­kal ni­vå. Pro­ble­met är att med­bor­gar­na in­te kän­ner till ka­na­ler­na, sä­ger Jäske.

Nå­got i stil med Ir­lands med­bor­gar­fo­rum har man in­te tes­tat på na­tio­nell ni­vå i Fin­land. Men man har ge­nom­fört mind­re, lo­ka­la pro­jekt som upp­munt­rar till ökat del­ta­gan­de. I fjol kun­de till ex­em­pel slump­mäs­sigt ut­val­da kors­hol­ma­re be­kan­ta sig med för- och nack­de­lar med en kom­mun­sam­man­slag­ning mel­lan Kors­holm och Va­sa. Pro­jek­tet ut­för­des av Åbo uni­ver­si­tet och Åbo Aka­de­mi.

Det är lätt att ta de­mo­kra­tin för gi­ven och tro att den fun­ge­rar av sig själv. Vi be­hö­ver ak­ti­va med­bor­ga­re som kän­ner an­svar för det ge­men­sam­ma in­tres­set. Ma­ri­na Lin­dell

I STÖR­RE STÄ­DER som Tam­mer­fors och Helsing­fors har man pro­vat så kal­lad del­ta­gan­de bud­ge­te­ring, vil­ket in­ne­bär att in­vå­nar­na med­ver­kar i att be­slu­ta om hur sta­dens peng­ar ska an­vän­das.

– Med­bor­gar­na in­ne­har stor ex­per­tis som be­sluts­fat­tar­na kan dra nyt­ta av. Ibland upp­fat­tas med­bor­gar­nas bi­drag som an­sträng­an­de, me­dan po­li­ti­ker egent­li­gen bor­de se dem som en re­surs, sä­ger Jäske.

MEDBORGARI­NITIATIVEN är ett ex

em­pel på en de­mo­kra­tisk in­no­va­tion som vi re­dan har i Fin­land. För­ra hel­gen sam­la­de till ex­em­pel ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv 50 000 namn som krä­ver en folk­om­röst­ning om EU:s åter­hämt­nings­pa­ket.

Me­to­den har va­rit en bra sak för de­mo­kra­tin och för med­bor­gar­nas möj­lig­he­ter att lyf­ta upp frå­gor på agen­dan.

Där­e­mot är fors­kar­na över­ens om att den kun­de ut­veck­las vi­da­re. Nu ma­tas ini­ti­a­ti­ven di­rekt in i det re­pre­sen­ta­ti­va sy­ste­met, men med­bor­gar­na kun­de ock­så ha en stör­re roll ef­ter nam­nin­sam­ling­en.

GRÖNLUNDAR­BETAR just nu med ett pro­jekt kring just det­ta till­sam­mans med riks­da­gen.

– Ef­ter in­sam­ling­en kun­de man hö­ra en re­pre­sen­ta­tiv grupp med­bor­ga­re. Even­tu­ellt skul­le det va­ra lät­ta­re för al­la att ac­cep­te­ra re­sul­ta­tet om ock­så med­bor­gar­na fått va­ra med och på­ver­ka be­slu­tet, sä­ger han.

Grönlund sä­ger att åt­minsto­ne riks­da­gens fö­re det­ta tal­man Mat­ti Van­ha­nen (C) ställt sig po­si­tivt till idén.

– Det här är en lång pro­cess och det gäl­ler att skyn­da lång­samt. Med­ve­ten­he­ten ökar hela ti­den.

LIN­NEA DE LA CHAPELLE/SPT MIKAEL PIIPPO/SPT PRIVAT

MAKTENS BONING. Med­bor­gar­nas öka­de in­fly­tan­de i det po­li­tis­ka be­sluts­fat­tan­det tar in­te bort mak­ten från de folk­val­da. Ma­ri­na Lin­dell, pro­jekt­fors­ka­re vid in­sti­tu­tet för sam­hälls­forsk­ning vid Åbo Aka­de­mi, sä­ger att vi mås­te hit­ta ett sätt att kopp­la ihop det med vår re­pre­sen­ta­ti­va de­mo­kra­ti.

VILL SE UT­VECK­LING. Kimmo Grönlund, pro­fes­sor i stats­kun­skap vid Åbo Aka­de­mi, har fö­re­språ­kat de­li­be­ra­tiv de­mo­kra­ti – el­ler sam­råds­de­mo­kra­ti – i cir­ka 20 år. Med­ve­ten­he­ten ökar hela ti­den, sä­ger han.

FORS­KA­RE. En­ligt Ma­ri­na Lin­dell, pro­jekt­fors­ka­re vid in­sti­tu­tet för sam­hälls­forsk­ning vid Åbo Aka­de­mi, mås­te man fun­de­ra ut pro­ces­sen i de­talj in­nan man kan in­sti­tu­tio­na­li­se­ra med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv.

MER INTERAKTIO­N. Maija Jäske, fors­kar­dok­tor vid Åbo Aka­de­mi, sä­ger att in­ter­ak­tio­nen mel­lan be­sluts­fat­ta­re och med­bor­ga­re bor­de ut­veck­las på al­la ni­vå­er.

CATARIINA SALO/SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.