Vil­se­le­dan­de el­ler ovet­skap

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Ul­la Achrén Full­mäk­ti­ges vice­ord­fö­ran­de Sfp

ÅBO. På Svens­ka folk­par­ti­ets krav om ett nytt svensk­språ­kigt dag­hem i cent­rum av Åbo sva­rar fas­tig­hets­si­dans kun­d­an­sva­ri­ga Ek­man idag (TS 30.9) att ett nytt dag­hem blir fär­digt vid So­fi­e­ga­tan näs­ta år.

So­fi­e­ga­tans dag­hem er­sät­ter dag­hem­met vid Skol­ga­tan som rivs för att ge rum för bo­stads­hus. Det­ta bor­de fas­tig­hets­si­dan kän­na till. Vi be­hö­ver nya plat­ser för al­la de barn som finns i kö. Dess­utom ska, en­ligt full­mäk­ti­ges be­slut, 70 % av bar­nen er­bju­das kom­mu­nal dag­vård och idag er­bjuds en­dast 40 % av de svensk­språ­ki­ga kom­mu­nal dag­vård. Al­la des­sa barn är nu pla­ce­ra­de i oän­da­måls­en­li­ga ut­rym­men, ut­rym­men som in­te är dug­li­ga för and­ra än­da­mål. Var finns al­la de be­räk­ning­ar och pla­ner som vi ef­ter­lyst och som ba­se­rar sig på be­folk­nings­pro­gno­ser?

För någ­ra vec­kor se­dan sva­ra­de sta­dens tjäns­te­män på min frå­ga om istånd­sät­tan­de av Skol­ga­tan dag­hem att re­no­ve­ring­en av den upp­skat­tas

Vi be­hö­ver in­ve­ste­ring­ar i vår fram­tid, i vå­ra barn.

kos­ta 150 000 eu­ro. Ett nytt dag­hem kos­tar någ­ra mil­jo­ner. Des­sa är små sum­mor i jäm­fö­rel­se med ex. al­la de över­skrid­ning­ar av di­ver­se in­ve­ste­ring­ar som sta­den gjort. Vi be­hö­ver in­ve­ste­ring­ar i vår fram­tid, i vå­ra barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.