Olyc­kan på Ers­tan led­de till åtal

» Åta­let gäl­ler fle­ra grova brott och kom­mer att be­hand­las i Helsing­fors tings­rätt.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Åklagar­myn­dig­he­ten har väckt åtal i fal­let som gäl­ler en tra­gisk båto­lyc­ka på Ers­tan i Egent­li­ga Fin­land i au­gusti i fjol. Det­ta fram­går av Helsing­fors tings­rätts di­a­ri­e­upp­gif­ter.

En stor mo­tor­båt kör­de på en se­gel­båt på öp­pet hav.

Två brö­der som be­fann sig på se­gel­bå­ten dog i olyc­kan.

Man­nen och kvin­nan som be­fann sig på mo­tor­bå­ten kla­ra­de sig oskad­da.

ÅTA­LET GÄL­LER grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, två grova dödsvål­lan­den och grovt or­sa­kan­de av ska­da.

Åta­let be­hand­las i Helsing­fors tings­rätt trots att olyc­kan in­träf­fa­de i Egent­li­ga Fin­land. Det har att gö­ra med sjö­la­gen. I och med att ing­en per­son är häk­tad i fal­let har be­hand­ling­en in­te högs­ta pri­o­ri­tet, vil­ket in­ver­kar på när den äger rum.

Helsingin Sa­no­mat var först med att rap­por­te­ra om åta­let.

VÄST­RA FIN­LANDS SJÖ­BE­VAK­NINGS­SEK­TION

OLYC­KAN PÅ ERS­TAN. En mo­tor­seg­la­re och en mo­tor­båt kroc­ka­de i au­gusti i fjol ute på Ers­tan vil­ket re­sul­te­ra­de i att två me­del­ål­ders män om­bord på se­gel­bå­ten se­na­re dog i si­na ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.