Nu frak­tas mat­va­ror­na med gas

» En stor del av de le­ve­ran­ser som görs till Lidl i Par­gas körs nu med lång­tra­da­re som drivs med gas.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Pow­der-Trans kör ock­så på gas Jo­han Bac­kas 050-5621258/jo­han.bac­kas@au­me­dia.fi

– Åbo­lands skär­gård är ett väl­digt vär­de­fullt om­rå­de, så det känns ex­tra bra att kö­ra va­ror till just Par­gas med en mil­jö­vän­li­ga­re bil, sä­ger Te­e­mu Mikko­la från Kul­je­tus Har­ri Mikko­la.

Trans­port­fö­re­ta­get från Oripää skö­ter le­ve­ran­sen av Lid­ls va­ror i re­gi­o­nen, och i går tog de i bruk sin förs­ta gas­driv­na lång­tra­da­re.

Lidl har till­sam­mans med si­na sam­ar­bets­part­ner in­om lo­gistik för­sökt hit­ta nya mil­jö­vän­li­ga­re trans­por­tal­ter­na­tiv, sä­ger Lid­ls pro­jekt­chef in­om lo­gistik Aki Van­ha­nen.

År 2025 ska 20 pro­cent av af­färs­ked­jans trans­por­ter ske med for­don med läg­re ut­släpp el­ler som drivs med för­ny­ba­ra driv­me­del.

– Det är steg mot en kol­di­ox­id­ne­u­tral fram­tid, sä­ger Van­ha­nen.

Kol­di­ox­id­ut­släp­pen är cir­ka en fjär­de­del mind­re än på en die­sel­bil, och minst li­ka vik­tigt är att de små luft­bur­na par­tik­lar­na som är skad­li­ga för män­ni­skan är så gott som obe­fint­li­ga.

KOMBINATIO­NENSOM tor­de bli en van­lig syn på Skär­gårds­vä­gen är 25 me­ter lång.

Ti­di­ga­re skul­le det va­rit max­längd, men nu tillåts kom­bi­na­tio­ner upp till 34 me­ter på vägar­na. Så sto­ra gas­driv­na lång­tra­da­re finns in­te än­nu.

– Dess­utom är det krång­ligt att kö­ra med en så stor bil i al­la tä­t­om­rå­den.

ATT KÖ­RA GASBILEN skil­jer sig in­te från en van­lig die­sel­lång­tra­da­re,

Är en Sca­nia G 410.

Den har 410 häst­kraf­ter. Gas­tan­kar­na rym­mer 435 kg gas, på vil­ket bi­len kan kö­ra cir­ka 1000 kilo­me­ter.

Kom­bi­na­tio­nen är 25 me­ter lång och den to­ta­la max­vik­ten är 60 ton.

Kan de­las in i fy­ra oli­ka tem­pe­ra­tur­om­rå­den, vil­ket be­ty­der att oli­ka sor­ters livs­me­del kan trans­por­te­ras på sam­ma gång. Gra­der­na kan va­ri­e­ra från -25 till +25.

Rym­mer 51 eu­ro­pal­lar.

Är den tred­je for­donskom­bi­na­tio­nen dri­ven på gas som Lidl an­vän­der sig av i Fin­land.

Ägs av Kul­je­tus Har­ri Mikko­la i Oripää, som to­talt har el­va for­don i tra­fik.

för­u­tom att den är tys­ta­re.

Kyl­sy­ste­met som be­hövs för att frak­ta livs­me­del går på el som en ge­ne­ra­tor om­vand­lar, allt­så är ock­så det i prin­cip gas­dri­vet.

– Det är vik­tigt ef­tersom vi of­ta le­ve­re­rar va­ror på nat­ten. Då bu­ti­ker­na lig­ger i bo­stads­om­rå­den är vi myc­ket tys­ta­re då bå­de bi­len och kyl­sy­ste­met går på gas, sä­ger Jan

ne Mikko­la från trans­port­fö­re­ta­get.

ÄN­DA SE­DAN LIDL gjor­de sin land­stig­ning i Fin­land i bör­jan av 2000-ta­let har Kul­je­tus Har­ri Mikko­la skött trans­por­ter­na i re­gi­o­nen.

Huruvi­da fle­ra gas­driv­na lång­tra­da­re in­för­skaf­fas är än­nu oklart, er­fa­ren­he­ten av den förs­ta av­gör.

– Om någ­ra år vet vi me­ra. Men

Pow­der-Trans är ett an­nat fö­re­tag som ny­li­gen ta­git i bruk sin förs­ta gas­driv­na for­donskom­bi­na­tion.

Den nya last­bi­len av mo­dell Sca­nia R 410 är en av de förs­ta gas­driv­na for­donskom­bi­na­tio­ner­na in­om bulk­trans­por­ter i Nor­den.

Den nya bi­len kom­mer att skö­ta trans­por­ter till in­du­strin i söd­ra Fin­land ut­gå­en­de från Pow­derT­rans ter­mi­nal i Lun­do el­ler från Åbo hamn.

– Den nya an­skaff­ning­en är ett svar på ef­ter­frå­gan av allt mil­jö­vän­li­ga­re lo­gistik in­om stor­in­du­strin, sä­ger vd Fred­rik Blomqvist.

– Al­ter­na­ti­va bräns­len ef­ter­frå­gas av kun­der­na. Från ti­di­ga­re har vi kun­nat er­bju­da bå­de HVO-die­sel och and­ra al­ter­na­ti­va bräns­len som vi re­dan en läng­re tid dri­vit en be­ty­dan­de del av vå­ra for­don med, sä­ger Blomqvist. helt klart är att al­ter­na­ti­va driv­me­del kom­mer öka i bran­schen, det finns ing­en an­nan möj­lig­het även om die­seln kom­mer stå stark än­nu ett tag fram­ö­ver.

De när­mas­te tank­sta­tio­ner­na för gas finns nu i Lun­do och Åbo. Uppskatt­ning­en är att bi­len kom­mer rul­la 150 000 kilo­me­ter i året och by­tas ut om fy­ra-fem år.

Kom­mer ni skaf­fa fle­ra gas­driv­na for­don?

– Det är helt klart ett driv­me­del som kom­mer att an­vän­das i fram­ti­den. Gas är ett in­tres­sant al­ter­na­tiv och det kom­mer att läm­pa sig för fle­ra av vå­ra trans­por­ter så san­no­lik­he­ten är stor att vi ökar på an­ta­let bi­lar.

Mil­jö­vän­lig­het och pre­stan­da går även bra att kom­bi­ne­ra i den nya gas­driv­na for­donskom­bi­na­tio­nen.

Ef­fek­ten i gasbilen är till­räck­lig för en 60 ton tung for­donskom­bi­na­tion för bulk­trans­por­ter.

De två driv­me­del­tan­kar­na rym­mer 758 li­ter gas, på vil­ken bi­len rul­lar 800–1200 kilo­me­ter.

Gassta­tio­ner finns all­de­les in­till trans­port­bo­la­gets ter­mi­nal i Lun­do och även i Åbo hamn där last­ning­ar­na för det mesta kom­mer att ske.

Den gas­driv­na lång­tra­da­ren

– Den är li­te dy­ra­re i an­skaff­nings­vär­de än en van­lig die­sel­bil. Det skul­le va­ra myc­ket väl­kom­met om sta­ten fak­tiskt går in för ett stöd för dy­li­ka an­skaff­ning­ar, som det va­rit tal om, sä­ger Te­e­mu Mikko­la.

JO­HAN BAC­KAS

VAN­LIG SYN PÅ SKÄR­GÅRDS­VÄ­GEN. Den nya gas­driv­na for­donskom­bi­na­tio­nen kom­mer of­ta att frak­ta mat till Lidl i Par­gas. Fr.v. Aki Van­ha­nen, Te­e­mu Mikko­la och Jan­ne Mikko­la.

POW­DER-TRANS

SCA­NIA R 410. Den nya gasbilen är i tra­fik i söd­ra Fin­land in­om pul­ver­ba­se­ra­de bulk­trans­por­ter till stor­in­du­strin.

OLI­KA TEM­PE­RA­TU­RER. För att kun­na frak­ta oli­ka sor­ters livs­me­del kan lastut­rym­met de­las in i oli­ka kyl­om­rå­den med mel­lan­väg­gen som Jan­ne Mikko­la sän­ker ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.