Ohi­sa­lo vill in­te ut­ta­la sig om po­li­sens kraftåt­gär­der

» Mi­nis­ter Ma­ria Ohi­sa­lo vän­tar på po­li­sens och ju­sti­ti­e­om­buds­man­nens ut­red­ning­ar in­nan hon ut­ta­lar sig om po­li­sens an­vänd­ning av gassprej på en de­mon­stra­tion i Helsing­fors.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Hen­ri Forss/SPT

In­ri­kesmi­nis­ter Ma­ria Ohi­sa­lo (Grö­na) und­vi­ker att ta ställ­ning till po­li­sens an­vänd­ning av kraftåt­gär­der på en de­mon­stra­tion i Helsing­fors på lör­da­gen.

Po­li­sen an­vän­de gassprej mot de­mon­stran­ter­na som bloc­ke­ra­de bil­tra­fi­ken i stads­de­len Kaj­sa­ni­e­mi ge­nom en sitt­pro­test.

De­mon­stran­ter­na var kring fem­tio till an­ta­let. Ett klipp om spe­jan­det spred sig i so­ci­a­la me­di­er strax ef­ter in­ci­den­ten.

En­ligt po­li­sen var spre­jan­det en sista åt­gärd. In­nan dess för­sök­te man upp­ma­na de­mon­stran­ter­na att slu­ta stö­ra tra­fi­ken. Man för­sök­te ock­så bä­ra bort de­mon­stran­ter­na, men de åter­vän­de di­rekt ut på ga­tan.

DE­MON­STRAN­TER­NA re­pre­sen­te­ra­de den in­ter­na­tio­nel­la Ex­tin­c­tion Re­bel­li­on-rö­rel­sen. I Fin­land går den un­der nam­net Elo­ka­pi­na.

Rö­rel­sen krä­ver hår­da­re tag mot kli­mat­för­änd­ring­en.

–Det cen­tra­la här är att rät­ten att sam­las och att ut­tryc­ka sin åsikt är grund­läg­gan­de i en rätts­stat, sä­ger Ohi­sa­lo.

Hon har fått en pre­li­mi­när ut­red­ning över hän­del­ser­na. Nu vän­tar hon på den me­ra ut­för­li­ga ut­red­ning­en som Po­lis­sty­rel­sen be­ställt av Helsing­fors po­lis­in­rätt­ning.

–Po­lis­sty­rel­sen kom­mer att få ut­red­ning­en se­na­re i vec­kan. Mål­sätt­ning­en är att den sor­tens ut­red­ning­ar ska va­ra så of­fent­li­ga som möj­ligt, sä­ger Ohi­sa­lo.

HONPÅPEKAR att det här ären­det i förs­ta hand ut­reds av Po­lis­sty­rel­sen och riks­da­gens ju­sti­ti­e­om­buds­man.

– Ef­tersom ut­red­ning­en in­te är klar kan jag per­son­li­gen in­te ta ställ­ning i frå­gan.

En­ligt hen­ne bör po­li­sen än­då väl­ja si­na me­to­der så att de främ­jar med­bor­gar­nas grund­läg­gan­de och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

– Or­sa­ker­na till an­vänd­ning­en av kraftåt­gär­der bör all­tid va­ra kla­ra. Det kun­de va­ra bra att öpp­na upp dem i of­fent­lig­he­ten i hög­re grad.

OHI­SA­LO TAR in­te ställ­ning till vad hon an­ser om rö­rel­sen i sig, men på­pe­kar att kli­mat­för­änd­ring­en är det störs­ta en­skil­da ho­tet mot mänsk­lig­he­ten.

– Jag tar in­te ställ­ning till en­skil­da rö­rel­ser, men jag an­ser att det är vik­tigt att folk är ak­ti­va i sam­häl­le­li­ga frå­gor.

Ohi­sa­lo tar hel­ler in­te ställ­ning till frå­gan huruvi­da de­mon­stran­ter nu­me­ra har rätt att bloc­ke­ra tra­fi­ken ut­an följ­der.

– Ut­red­ning­en är un­der ar­be­te. För­hopp­nings­vis klar­nar allt det­ta se­na­re.

Som in­ri­kesmi­nis­ter är Ohi­sa­lo an­sva­rig för po­li­sens verk­sam­het.

HEN­RI FORSS/SPT

IN­RI­KESMI­NIS­TER. Ma­ria Ohi­sa­lo (Grö­na) vill tills vi­da­re in­te ut­ta­la sig om po­li­sens an­vänd­ning av gassprej på en de­mon­stra­tion i Helsing­fors på lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.