Co­ro­na­vi­sa vann Snapsvi­se-FM

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

20-års­ju­bi­le­et av Snapsvi­se-FM av­gjor­des i sön­dags på Ho­tel Sea Front i Eke­näs. Sa­len var full­bo­kad, en­ligt co­ro­na­re­strik­tio­ner­na, och 50 per­so­ner när­va­ra­de.

För förs­ta gång­en i täv­ling­ens histo­ria strea­ma­des eve­ne­mang­et över nä­tet och folk kun­de föl­ja med täv­ling­en även hem­i­från li­ve och fick del­ta i röst­ning­en av publi­kens fa­vo­rit.

Un­der själ­va täv­ling­en var det en skild do­mar­ju­ry som av­gjor­de täv­ling­en. I ju­ryn satt tru­ba­du­ren Pig­ge Svensk­berg, Han­gö, re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren Gu­nil­la Sten­fors, Gran­kul­la och Fi­RAs le­da­mot Tom Palm­berg, Helsing­fors.

SE­GERN kam­ma­des hem av en gam­mal räv i des­sa sam­man­hang näm­li­gen Hen­rik Sund­bäck, Borgå, med sin vi­sa Hur dric­ka? Hans vi­sa blev ock­så ut­sedd till publi­kens fa­vo­rit.

Do­mar­nas mo­ti­ve­ring löd: En vi­sa med starkt sug som har för­ut­sätt­ning­ar att bli en rik­tig öron­mask.

PÅ AND­RA PLATS kom Las­se Fred­rik­son, Ma­ri­e­hamn, med vi­san Pro­cen­ten och på tred­je plats Pa­trick Eriks­son, Es­bo, med vi­san Hal­vans kla­gan.

Övri­ga som tog sig till lands­la­get var Ann-Char­lot­te Lill­sund, Ja­kob­stad och Nils-Eric Sahl­ström, Va­sa.

I DEN PO­PU­LÄ­RA publik­täv­ling­en 7-mi­nu­tersvi­san var te­mat i år Ör­fil och se­gern togs av Jan-Erik Elfving med sin ny­skriv­na vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.