Far­ty­get le­ve­re­ras som pla­ne­rat

» Prov­tu­ren på sju da­gar gav go­da re­sul­tat.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jo­han Bac­kas 050-5621258/jo­han.bac­kas@au­me­dia.fi

Far­ty­get Mar­di Gras åter­vän­de på mån­da­gen hem till Åbo­var­vet ef­ter en lyc­kad prov­tur i nor­ra Ös­ter­sjön.

Kom­mu­ni­ka­tions­chef Ta­pa­ni Myl­ly sä­ger att tes­ter­na som ut­för­des 24 tim­mar i dyg­net un­der sju da­gars tid gav go­da re­sul­tat.

— I prin­cip allt som in­te kan tes­tas när det lig­ger hos oss tes­ta­des ute på ha­vet, sä­ger Myl­ly.

Det be­ty­der bland an­nat att sty­roch pro­pul­sions­sy­ste­men, liv­bå­tar­na och brand­sä­ker­hets­funk­tio­ner­na tes­ta­des. Dess­utom gjor­des ett kräng­nings­prov.

I van­li­ga fall del­tar upp till någ­ra tu­sen per­so­ner på prov­tu­ren, men i år stan­na­de siff­ran un­der 1000 på grund av co­ro­nae­pi­de­min.

LEVERANSEN av Mar­di Gras har skju­tits fram i två etap­per men Myl­ly sä­ger att den nu­va­ran­de tid­ta­bel­len hål­ler.

Det be­ty­der att Car­ni­val Cor­po­ra­tion får ta emot sitt ny­as­te far­tyg på det här årets si­da.

Kring jul hål­ler Åbo­var­vet stängt tre vec­kor, men Myl­ly är in­te oro­lig. — Leveransen hin­ner ske in­nan det.

DET SOM ÅTER­STÅR att gö­ra är en del in­stal­la­tions­ar­be­ten och se­dan en hel del ytor som ska fix­as till.

– Det är pa­ne­ler som ska på plats och en del må­lan­de, främst in­red­nings­gre­jer, sä­ger Myl­ly.

När be­stäl­la­ren grans­kat far­ty­get by­ter peng­ar och far­ty­get äga­re. Myl­ly är osä­ker vil­ken som blir Mar­di Gras förs­ta des­ti­na­tion.

– Jag är in­te helt sä­ker vad den kom­man­de äga­ren tän­ker, det kan hän­da att co­ro­nae­pi­de­min på­ver­kar pla­ner­na ock­så.

SOMFÖLJAND­E i tur le­ve­re­ras Cos­ta Tosca­na, som en­ligt Myl­ly ”re­dan ser ut som ett far­tyg”. Den leveransen sker näs­ta år.

Se­dan är tak­ten att ett stort far­tyg le­ve­re­ras per år fram till 2026, men i vil­ken ord­ning be­ställ­ning­ar­na fär­dig­ställs har än­nu in­te of­fent­lig­gjorts.

MEYER TURKU

MEYER TURKU

MAR­DI GRAS PÅ VÄG. Far­ty­get kla­ra­de prov­tu­ren med högs­ta be­tyg och le­ve­re­ras än­nu på det här årets si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.