Va­sa­sko­la tar lär­dom av co­ro­na­si­tu­a­tio­nen

» Ele­ver­na i Va­sa öv­nings­sko­la tyc­ker det är trå­kigt att hål­la av­stånd till si­na klass­kam­ra­ter, men för­står att det är för det bäs­ta.

Åbo Underrättelser - - NYHETER CORONA - Vil­hel­mi­na Öh­man SPT

Trots att co­ro­na­si­tu­a­tio­nen i Va­sa för­vär­rats den se­nas­te vec­kan och gym­na­si­et över­gått till di­stans­un­der­vis­ning fort­sät­ter var­da­gen i Va­sa öv­nings­sko­la nå­gorlun­da som för­ut.

Att ta hand om varand­ra och att va­ra flex­i­bel är vik­tigt i des­sa ti­der, tyc­ker bå­de lä­rar­na och ele­ver­na.

SJÄTTEKLAS­SISTERNA Elyn Rönn­berg och Wil­jam En­vik tyc­ker att det är kons­tigt med co­ro­na.

– Det är ovan­ligt och krång­ligt. Ibland får man in­te fa­ra hem till kom­pi­sar och man mås­te hål­la av­stånd till and­ra i sko­lan. Men det är för det bäs­ta så att al­la hålls fris­ka, sä­ger Rönn­berg.

– Man mås­te tän­ka på vart man går. Det skul­le va­ra trå­kigt om man fick co­ro­na och smit­ta­de and­ra, sä­ger En­vik.

Mel­vin Sa­lo­nen, som ock­så går i sjät­te klas­sen, är hem­ma i ka­ran­tän och är i dag med via vi­de­o­länk.

–Det är gans­ka trå­kigt att ba­ra va­ra hem­ma, men det är helt okej.

Sa­lo­nen sä­ger att det går bra att gö­ra skol­upp­gif­ter hem­i­från och att han är van från di­stans­un­der­vis­ning­en i vå­ras.

De­ras klass­lä­ra­re Min­na Rim­pi­lä tyc­ker att det fun­ge­rar bätt­re att ha med bar­nen via vi­de­o­länk, än att en­dast skic­ka upp­gif­ter till dem.

–Tek­ni­ken ger ett mer­vär­de i des­sa ti­der. Man ser ele­ver­na var­je dag, sä­ger Rim­pi­lä.

RÖNN­BERG OCH En­vik sä­ger att de får in­for­ma­tion om co­ro­na via vän­ner­na, ny­he­ter­na och lä­rar­na.

Rim­pi­lä sä­ger att de dis­ku­te­rar co­ro­na i sko­lan så gott som var­je dag. Hon tyc­ker att ele­ver­na han­te­rar co­ro­na­si­tu­a­tio­nen väl­digt bra.

–Klart det har fun­nits vis­sa ne­der­lag som att var­ken Sta­fett­kar­ne­va­len el­ler lä­ger­sko­lan blev av, men bar­nen för­står si­tu­a­tio­nen.

Bå­de Rönn­berg och En­vik är be­svik­na över att la­gid­rot­ten tar en pa­us fram till den 25 ok­to­ber.

–Vi ha­de bas­ket­match i sön­dags och då an­vän­de vi bå­de mun­skydd och hand­des­in­fek­tion. Men nu har vi in­te trä­ning­ar på två vec­kor, sä­ger Rönn­berg.

–När vi spe­la­de in­ne­ban­dy mås­te vi in­te ha mun­skydd, men publi­ken mås­te det, sä­ger En­vik.

VA­SA ÖV­NINGS­SKO­LA har in­fört fle­ra reg­ler för hur sko­lan ska va­ra så trygg som möj­ligt för ele­ver och per­so­nal. Rönn­berg och En­vik be­rät­tar att de hål­ler av­stånd, des­in­fi­ce­rar hän­der­na och är för­sik­ti­ga med barn som hör till risk­grup­per. Skoll­un­chen de­las ut och äts på oli­ka ti­der och klas­ser­na har eg­na to­a­let­ter.

– Vi för­sö­ker ha det som van­ligt i sko­lan. Det är för­stås trist för al­la att det vi i vå­ras sköt upp till hös­ten nu skjuts upp igen. Det är ock­så trist att man in­te har kun­nat ord­na för­äld­ra­mö­ten. Man kan in­for­me­ra, men man kan in­te fö­ra en dis­kus­sion, sä­ger Backlund-Kär­jen­mä­ki.

Men det finns ock­så ljus­glim­tar, me­nar Rim­pi­lä och Backlund-Kär­jen­mä­ki.

– Hös­ten har va­rit fin och vi har gjort många ut­flyk­ter. Men vi mås­te upp­rätt­hål­la en tra­di­tio­nell ut­bild­ning trots co­ro­nae­pi­de­min, sä­ger Rim­pi­lä.

Rim­pi­lä sä­ger att man ald­rig vet hur en dag ser ut. Backlund-Kär­jen­mä­ki hål­ler med.

–Vi lär oss att va­ra flex­ib­la och tän­ka om. När al­la sit­ter i sam­ma båt finns det en väl­vil­ja och al­la vill hjäl­pa till, sä­ger Backlund-Kär­jen­mä­ki.

I och med att Va­sa öv­nings­sko­la är en öv­nings­sko­la har det dis­ku­te­rats myc­ket i lä­rar­rum­met om hur det blir med de pe­da­go­gik­stu­de­ran­de som skul­le ge­nom­fö­ra sin prak­tik i höst.

–Det är en till sak att ta ställ­ning till och det har va­rit ett av de störs­ta dis­kus­sions­äm­ne­na bland pe­da­go­ger­na i vår sko­la, sä­ger Rim­pi­lä.

Rim­pi­lä sä­ger att en del av sko­lans yng­re ele­ver är väl­digt oro­li­ga för att de ska över­gå till di­stans­un­der­vis­ning igen.

–Vi är för­be­red­da, men vi hop­pas på det bäs­ta.

VIL­HEL­MI­NA ÖH­MAN

TRÅ­KIGT LÄ­GE. Sjätteklas­sisterna Elyn Rönn­berg och Wil­jam En­vik tyc­ker att det är trå­kigt när man mås­te hål­la av­stånd till si­na vän­ner och in­te får gå på id­rotts­trä­ning­ar på två vec­kor, men för­står att det är för att al­la ska hål­las fris­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.