Det här är MGP

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

• MGP – Me­lo­di Grand Prix är en låt­skri­var­täv­ling för 8–15-åring­ar som pro­du­ce­ras i sam­ar­be­te mel­lan Fin­lands Svens­ka Ung­doms­för­bund FSU, pro­duk­tions­bo­la­get Fi­ve Cor­ners och Svens­ka Yle.

• Fi­na­len sänds i år ut­an live­pu­blik, men du kan ta del av sho­wen via Yle Are­nan på web­ben el­ler tv-ka­na­len Yle Fem. Sänd­ning­en sker lör­da­gen den 10 ok­to­ber kl. 18.

• Bå­de en ju­ry och publi­ken be­stäm­mer vin­na­ren. För att rös­ta på din fa­vo­rit ska du skic­ka ett SMS till num­ret 050 90 200 50. Ar­tis­ter­nas start­num­mer hit­tar du på Yles webb­si­dor. Röst­ning­en öpp­nar på lör­dag kl. 18.

• Vin­na­ren får en möj­lig­het att job­ba med en er­fa­ren låt­skri­va­re och till­sam­mans ska­pa en ny låt som lan­se­ras med en mu­sik­vi­deo på Yles ka­na­ler vå­ren 2021.

• Al­la lå­tar i fi­na­len ges ut på ski­va.

• MGP ord­nas i år för fjor­ton­de gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.