Häl­so­vår­da­re: ”De som ska iso­le­ra sig har bli­vit kon­tak­ta­de”

» Man kan in­te bli ex­po­ne­rad av en som är ex­po­ne­rad, sä­ger Ca­ro­la Si­lan­der-Leh­ti­nen, häl­so­vår­da­re i Par­gas.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Ro­bin Sjöstrand

Det be­kräf­ta­de fal­let av co­vid-19 vid Sun­nan­bergs sko­la har lett till att he­la sko­lan hål­ler di­stans­un­der­vis­ning just nu. Men utö­ver den sä­ker­hets­åt­gär­den så be­hö­ver man in­te oroa sig i Par­gas, me­nar häl­so­vår­da­re Ca­ro­la Si­lan­der-Leh­ti­nen.

– De som har bli­vit ex­po­ne­ra­de är re­dan kon­tak­ta­de och de fa­mil­jer­na ska iso­le­ra sig. I öv­rigt be­hö­ver ing­en be­kym­ra sig och man kan fort­sät­ta gå till sko­la, till hob­by­er el­ler da­gis som nor­malt.

Hon sä­ger att en all­män re­gel är att de som har bli­vit ex­po­ne­ra­de för co­ro­na in­te kan ex­po­ne­ra and­ra.

– Det är först om nå­gon av de som bli­vit ex­po­ne­ra­de och nu om­betts iso­le­ra sig in­sjuk­nar som en ny smit­to­spår­ning görs, sä­ger Si­lan­der-Leh­ti­nen.

Att de ex­po­ne­ra­de iso­le­rar sig i nu­lä­get är just på grund av att om en ny smit­to­ked­ja mås­te upp­rät­tas så kom­mer den in­te att ha ökat un­der den tid som den ex­po­ne­ra­de iso­le­rar sig.

– Där­för är det ext­ra vik­tigt att man in­te går ut. Att le­ka på går­den är för­stås okej, men in­te att träf­fa and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.