Åbo stad er­bju­der höst­lovs­pro­gram för barn i al­la åld­rar

» Un­der he­la näs­ta vec­ka ord­nas allt från Youtu­ber-works­hop­par till hög­läs­ning på svens­ka i Åbo.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO -

Det nal­kas höst­lov i Åbo näs­ta vec­ka. Le­dig­he­ten till ära ord­nar Åbo stad ett va­ri­e­ran­de pro­gram för barn i al­la åld­rar. På Åbo stads­bib­li­o­tek ord­nas fle­ra eve­ne­mang un­der he­la vec­kan. Eve­ne­mang­en ord­nas på bå­de fins­ka och svens­ka, för­u­tom Åbo svens­ka te­a­ters pro­gram på mån­dag, som ord­nas en­bart på svens­ka. Al­la pro­gram­punk­ter för­u­tom hög­läs­ning­en krä­ver för­hands­an­mäl­ning via Åbo stads nät­si­da.

Som del av Höst­skoj i knu­tar­na ord­nas ock­så svensk­språ­kigt pro­gram i Sirk­ka­la sko­la un­der he­la vec­kan.

På ung­doms­går­den Za­ba­dak i Vim­mas fjär­de vå­ning finns det pro­gram för bå­de yng­re och äld­re.Verk­sam­he­ten är gra­tis med ung­doms­kor­tet (fås på plats).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.