Bild­nings­di­rek­tör: ”Jag an­sva­rar in­te för byg­gan­det av nya dag­hem”

» Åbo stads bild­nings­di­rek­tör Ti­mo Ja­lo­nen för­står in­te kri­ti­ken som rik­tats mot ho­nom rö­ran­de pro­ble­men in­om den svens­ka små­barnspe­da­go­gi­ken i Åbo.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO - Em­ma Ström­berg/SPT

Åbos bild­nings­di­rek­tör Ti­mo Ja­lo­nen sä­ger att den aku­ta ut­rym­mes­bris­ten in­om den svens­ka små­barnspe­da­go­gi­ken i Åbo hand­lar om då­lig tur.

–Dag­hems­bygg­na­der har över­ras­kan­de vi­sat sig va­ra i säm­re skick än man trott. Två da­gar in­nan som­mar­lo­vet vi­sa­de det sig att Skol­ga­tans dag­hem var i så då­ligt skick att det in­te kun­de an­vän­das. Med tan­ke på att de svens­ka bar­nen är gans­ka få hand­lar det snabbt om en stor an­del som mås­te pla­ce­ras i till­fäl­li­ga ut­rym­men. Sirk­ka­la dag­hem och för­sko­la har haft de­lar av verk­sam­he­ten i till­fäl­li­ga ut­rym­men i över tio år. Var­för har den lång­va­ri­ga ut­rym­mes­bris­ten in­te åt­gär­dats?

–Pro­ble­met skul­le ha kun­nat åt­gär­das re­dan för tio år se­dan ge­nom att flyt­ta bort dag­hem­met från om­rå­det kring Sirk­ka­la­ga­tan. Men in­ställ­ning­en till en flytt från det idyl­lis­ka trä­hus­om­rå­det var väl­digt ne­ga­tiv. Utrym­mes­pro­ble­met skul­le ha kun­nat lö­sas om till ex­em­pel för­äld­rar­na skul­le ha haft en vil­ja lö­sa sa­ken.

TI­MO JA­LO­NEN FÖR­STÅR in­te alls kri­ti­ken att sta­den in­te ti­di­ga­re skul­le ha gjort språk­spe­ci­fi­ka pro­gno­ser för an­ta­let barn.

– Un­der de se­nas­te 20 åren har sta­den gjort pro­gno­ser över an­ta­let svensk­språ­ki­ga barn.

Var­i­från kom­mer då kri­ti­ken att det sto­ra an­ta­let barn som an­mäls till den svens­ka små­barnspe­da­go­gi­ken all­tid kom­mer som en över­rask­ning?

–Det kan jag in­te sva­ra på. In­te tror jag att an­ta­let svensk­språ­ki­ga barn kom­mit som en över­rask­ning för nå­gon. Se­dan mås­te man kom­ma ihåg att det hand­lar om en ök­ning på 10– 20 barn per år, vil­ket verk­li­gen in­te är ett stort an­tal.

Det an­ta­let har än­då lett till att man i sista mi­nu­ten tving­ats hit­ta nya till­fäl­li­ga ut­rym­men att pla­ce­ra dag­hems- och för­sko­le­grup­per i. Är kri­ti­ken än­då ogrun­dad?

– In­te är kri­ti­ken ogrun­dad i just den här si­tu­a­tio­nen där re­pa­ra­tio­ner och an­nat har lett till att bar­nen nu mås­te va­ra i till­fäl­li­ga ut­rym­men.

SFP-PO­LI­TI­KERN Ul­la Achrén kri­ti­se­rar tjäns­te­män­nen för att va­ra ovil­li­ga att be­re­da för­slag som skul­le åt­gär­da ut­rym­mes­bris­ten in­om den svens­ka små­barnspe­da­go­gi­ken.

–Jag för­står in­te alls kri­ti­ken att vi in­te skul­le ha pre­sen­te­rat lös­nings­för­slag till po­li­ti­ker­na. Vi har ock­så en lång­sik­tig plan som sträc­ker sig till 2030. Men i bak­grun­den finns den sva­ga kom­mu­ne­ko­no­min som gör att al­la bygg­na­der in­te byggs i den takt som man skul­le vil­ja.

– Vi har fö­re­sla­git byg­gen av nya dag­hem och sko­lor. Men en bygg­nad är en bygg­nad och sen när den på rik­tigt bör­jar byg­gas så fun­de­rar vi om det ska bli en finsk el­ler en svensk en­het en­ligt var det störs­ta be­ho­vet finns.

Hur kom­men­te­rar du kri­ti­ken du har fått att du som Åbos bild­nings­di­rek­tör in­te är in­tres­se­rad att tryg­ga den svensk­språ­ki­ga små­barnspe­da­go­gi­ken och ut­bild­ning­en i Åbo?

– Så kan det kanske kän­nas. Men själv an­sva­rar jag in­te alls för själ­va byg­gan­det av nya dag­hem och skol­hus och kan in­te gö­ra nå­got åt sta­dens eko­no­mis­ka si­tu­a­tion. Jag kan nog so­va gått om nat­ten. Vi har be­rett för­slag för den svens­ka si­dan för­hål­lan­de­vis li­ka myc­ket som för den fins­ka.

EM­MA STRÖM­BERG/SPT

FÖR­ÄLD­RAR­NAS FEL. Åbos bild­nings­di­rek­tör Ti­mo Ja­lo­nen sä­ger att ut­rym­mes­pro­ble­men i Sirk­ka­la dag­hem och för­sko­la skul­le ha kun­nat åt­gär­das re­dan för tio år se­dan om till ex­em­pel för­äld­rar­na skul­le ha va­rit vil­li­ga att flyt­ta dag­hem­met bort från det idyl­lis­ka trä­hus­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.