Pah­ta läm­nar pos­tensom kom­mun­di­rek­tör

Ki­mi­to­öns kom­mun­di­rek­tör An­ne­li Pah­ta har med­de­lat kom­mun­sty­rel­sen att hon vill av­gå.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Lu­kas Sö­derqvist

Det var me­ning­en att Ki­mi­to­öns kom­mun­sty­rel­se i går skul­le be­hand­la ären­det om att grun­da ett till­fäl­ligt ut­skott. Ut­skot­tets upp­gift skul­le ha va­rit att be­re­da ären­det som gäl­ler gransk­ning av för­valt­ning­en och even­tu­ell upp­säg­ning av kom­mun­di­rek­tör An­ne­li Pah­ta.

Det vi­sa­de sig dock in­te va­ra nöd­vän­digt, ef­tersom Pah­ta i går med­de­la­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de Wil­helm Lil­jeqvist att hon öns­kar av­slu­ta sin tjänst som kom­mun­di­rek­tör på Ki­mi­to­ön.

Ef­tersom kom­mun­di­rek­törs­av­ta­let pri­o­ri­te­ras in­ne­bär det att ut­skot­tet in­te be­hö­ver grun­das.

I stäl­let la­des en ny punkt i fö­re­drag­nings­lis­tan om kom­mun­di­rek­tö­rens av­gång och pro­ces­sen för det in, som god­kän­des. Nu har sty­rel­se­ord­fö­ran­de Lil­jeqvist fått full­makt att fö­ra vi­da­re upp­säg­nings­pro­ces­sen.

– Jag kom­mer nu att fö­ra för­hand­ling­ar un­der en vec­kas tid med kom­mun­di­rek­tö­ren. Om si­tu­a­tio­nen in­te änd­ras kom­mer sty­rel­sen mö­tas igen om en vec­ka och kon­sta­te­ra att di­rek­tö­ren fort­fa­ran­de vill gå vi­da­re med sin upp­säg­ning, sä­ger Lil­jeqvist.

När väl upp­säg­nings­pro­ces­sen är i gång är upp­säg­nings­ti­den för kom­mun­di­rek­tö­ren två må­na­der. Rekry­te­ring­en av en ny kom­mun­di­rek­tör kan Lil­jeqvist in­te i det här ske­det än­nu kom­men­te­ra.

För­tro­en­det för An­ne­li Pah­ta sat­tes i gung­ning i slu­tet av sep­tem­ber, då

12 full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter läm­na­de in en motion som ut­ta­la­de miss­tro­en­de för kom­mun­di­rek­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.