Yle: Höj­da el­pri­ser be­rod­de på en lagänd­ring som möj­lig­gjor­de hög­re vinst

» I gransk­ning­en fram­kom­mer det att kost­na­der­na för att grä­va ner el­led­ning­ar­na un­der mar­ken ba­ra för­kla­rar en bråk­del av kost­nads­ök­ning­en för elö­ver­fö­ring­en.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Elö­ver­fö­rings­pri­ser­na höj­des kraf­tigt 2016. Bå­de bo­la­gen, Ener­gi­myn­dig­he­ten och po­li­ti­ker har för­kla­rat de dras­tiskt höj­da elö­ver­fö­rings­pri­ser­na med kost­na­der för ut­bygg­nad och för­bätt­ring av el­nä­tet. Men en gransk­ning som Yle gjort vi­sar att den främs­ta för­kla­ring­en hit­tas i en lagänd­ring och för­änd­rad myn­dig­hets­prax­is i över­vak­ning­en av el­näts­bo­la­gen. År 2013 god­kän­de riks­da­gen en änd­ring i el­mark­nads­la­gen som in­ne­bär sträng­a­re reg­ler för hur lång­va­rigt ett strö­mav­brott får va­ra. Det­ta led­de till krav från el­näts­bo­la­gen om att den tillåt­na vinst­pro­cen­ten mås­te hö­jas för att bo­la­gen skul­le ha råd att grä­va ner el­led­ning­ar­na i mar­ken.

Ener­gi­myn­dig­he­ter­na hör­sam­ma­de bo­la­gen och höj­de den till­låt­na vins­ten från 5 till 7,5 pro­cent.

CARUNA HÖJ­DE över­fö­rings­pri­ser­na med cir­ka 40 pro­cent och år 2018 var över­fö­rings­räk­ning­ar­na i me­del­tal 30 pro­cent hög­re än tre år in­nan, skri­ver Yle. Men de in­ve­ste­ring­ar som gjor­des i el­nä­tet or­sa­ka­de ba­ra ett be­hov att hö­ja pri­ser­na med fy­ra pro­cent per år 2016–2018, rap­por­te­rar Yle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.