Co­ro­nae­pi­de­min fick tu­sen­tals fin­län­da­re att slu­ta rö­ka

» An­vänd­ning­en av to­baks- och ni­ko­tin­pro­duk­ter mins­kar sta­digt. I år är co­ro­na­vi­ru­set en or­sak till att folk fim­par.

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

Sam­man­lagt 15 pro­cent av de fin­län­da­re som un­der det se­nas­te året har slu­tat rö­ka sä­ger att de gjor­de det på grund av co­ro­nae­pi­de­min. Det vi­sar en un­der­sök­ning som för­e­ning­en ASH Fin­land har gjort.

2 333 per­so­ner sva­ra­de på en­kä­ten. ASH Fin­land på­pe­kar att fel­mar­gi­na­len är stor, men siff­ror­na be­ty­der att co­ro­na­vi­ru­set har fått mel­lan 5 000 och 18 000 fin­län­da­re att slu­ta rö­ka. Me­del­vär­det är där­med 11 500 per­so­ner.

84 PRO­CENT SÄ­GER att häl­san är den främs­ta or­sa­ken till var­för de slu­tat rö­ka. Den näst van­li­gas­te or­sa­ken att slu­ta rö­ka var eko­no­mis­ka skäl. Över hälf­ten an­ser att rö­kan­det är en onö­dig va­na.

Sam­ti­digt upp­ger 11 pro­cent att de har för­sökt slu­ta rö­ka och 15 pro­cent att de har mins­kat på sitt rö­kan­de.

UN­DER­SÖK­NING­EN vi­sar att den dag­li­ga an­vänd­ning­en av snus är på sam­ma ni­vå som 2018, men att det är fler som vill slu­ta snu­sa. 2018 upp­gav 13 pro­cent att de vill slu­ta snu­sa, nu är de 26 pro­cent.

An­vänd­ning­en av to­baks- och ni­ko­tin­pro­duk­ter har mins­kat sta­digt de se­nas­te de­cen­ni­er­na. 2018 upp­gav 19 pro­cent att de dag­li­gen an­vän­de to­baks- och ni­ko­tin­pro­duk­ter, 2020 var sam­ma an­del 15 pro­cent.

ASH Fin­land (Ac­tion on Smo­king and He­alth) är en na­tio­nell folk­häl­so­or­ga­ni­sa­tion och ex­pert på to­baks­po­li­tik. Syf­tet med en­kä­ten var att kart­läg­ga hur co­ro­nae­pi­de­min på­ver­kat an­vänd­ning­en av to­baks- och ni­ko­tin­pro­duk­ter.

SLÖ­SE­RI MED TID OCH HÄL­SA. Över hälf­ten an­ser att rö­kan­det är en onö­dig va­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.