Åbo lu­cia sam­lar in me­del med Fin­land lu­cia

» Folk­häl­sans lu­cia är ock­så en pen­ning­in­sam­ling som stö­der ut­sat­ta fa­mil­jer. An­mäl­nings­ti­den för Åbos lu­ci­a­kan­di­da­ter på­går till den 18 ok­to­ber. För an­mä­lan, kol­la www. ab­o­lu­cia.fi

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Folk­häl­san

Det finns många oli­ka or­sa­ker till att barn­fa­mil­jer har det tungt. Till ex­em­pel fat­tig­dom, sjuk­dom el­ler brist på nä­ra stöd­jan­de re­la­tio­ner gör att många fa­mil­jer lö­per risk för att bli ut­mat­ta­de och in­te or­ka med sitt för­äld­ra­skap trots att vil­jan och för­må­gan till gott för­äld­ra­skap finns.

För de fa­mil­jer som re­dan fö­re co­vid-19 va­rit ut­sat­ta in­ne­bär pan­de­min en än­nu stör­re risk för mar­gi­na­li­se­ring.

Lu­ci­ain­sam­ling­en är ett sätt att mö­ta be­ho­vet av rik­tat stöd och verk­tyg för att han­te­ra den rub­ba­de var­da­gen samt öka re­si­li­en­sen och hopp­full­he­ten bå­de in­di­vi­du­ellt och för fa­mil­jer­na.

FAMILJEKRA­FTLÄGREN ger för­äld­rar­na möj­lig­het att un­der någ­ra da­gar läm­na de var­dag­li­ga syss­lor­na och i stäl­let få tid att gö­ra nå­got an­nat och fun­de­ra på sitt för­äld­ra­skap. Bar­nen har möj­lig­het till fri­tids­sys­sel­sätt­ning de kanske an­nars in­te kun­de få prö­va på.

Mål­sätt­ning­en med läg­ren är att för­äld­rar­na har fått mer ork, verk­tyg och kom­pis­stöd, samt ökad hopp­full­het och till­tro till si­na eg­na för­må­gor. Ja och själv­klart att de har haft ro­ligt till­sam­mans som fa­milj men ock­så att för­äld­rar­na har möj­lig­het till en­skil­da sam­tal. Bar­nen har fått ett ro­ligt livs­långt min­ne av att de ha fått ett ak­ti­vi­tets­fyllt lov, i syn­ner­het om fa­mil­jen le­ver med eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter.

Ut­vär­de­ring­en har vi­sat att för­äld­rar­na upp­levt att de haft ro­ligt till­sam­mans och kän­ner sig stärk­ta. Ut­vär­de­ring­en vi­sar ock­så att det hål­ler i sig un­der en läng­re tid ef­ter läg­ret. Kom­pis­stö­det upp­levs som vik­tigt och det ger ett nät­verk till fa­mil­jer­na ef­ter läg­ret.

FA­MIL­JER­NA sö­ker om att få kom­ma på läg­ret och ska då läm­na in ett ut­lå­tan­de av till ex­em­pel en so­ci­al­ar­be­ta­re i hem­kom­mu­nen om be­ho­vet av stöd.

Un­der­stö­den an­vänds även till ar­be­te mot våld i nä­ra re­la­tio­ner. Folk­häl­san ut­bil­dar pro­fes­sio­nel­la i att hål­la Trap­pan-sam­tal med barn som har be­vitt­nat våld och får där­med en möj­lig­het att hit­ta ord för den upp­le­vel­sen trots att de kanske in­te själ­va bli­vit ut­sat­ta för vål­det.

● Mer in­for­ma­tion om kan­di­da­tan­mä­lan till Åbos lu­cia och lu­ci­a­fi­ran­det finns på www.ab­o­lu­cia.fi

ANJA KUUSISTO

LU­CIA 2019. Ma­ria Wik­stedt tän­der lju­sen i lu­ci­an Syl­va Ki­vi­ko­skis kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.