San­te­ri Rau­ti­ai­nen på gi­tarr i Sib­be Li­ve

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Ons­da­gen den 14 ok­to­ber upp­trä­der gi­tar­rist San­te­ri Rau­ti­ai­nen i Si­be­li­usmu­seums kon­sert­se­rie Sib­be Li­ve!. Kon­ser­ten om­fat­tar allt från 1500-tals­kom­po­si­tio­ner av Nar­vaez till gi­tarr­klas­si­ker av Bach, Lo­pez-Cha­var­ri och de Fos­sa.

– I kon­ser­ten för­e­nar jag kän­da­re ori­gi­nal­lå­tar av de sto­ra kom­po­si­tö­rer­na med mind­re be­kan­ta verk och eg­na tolk­ning­ar, sä­ger Rau­ti­a­ti­nen i ett press­med­de­lan­de.

Si­be­li­usmu­seums kon­sert­sal fylls av to­ner från Tyskland, Frank­ri­ke och Spa­ni­en, och gen­rer.

– Den gång­na vå­ren har fri­gjort myc­ket tid för öv­ning. Själv har jag kom­bi­ne­rat re­pe­ti­tio­ner­na med av­kopp­lan­de fa­mil­je­tid på som­mar­stu­gan, be­rät­tar Rau­ti­a­ti­nen.

Som so­lo­ar­tist i en gen­re läm­pad för många slags ut­rym­men har Rau­ti­a­ti­nen än­då kun­nat spe­la in­för publik se­dan som­ma­ren. Han har bl.a. gjort kon­ser­ter i kyr­kor med gott om sväng­rum för al­la när­va­ran­de.

– Jag vet att jag är lyck­ligt lot­tad. Nu nju­ter jag av de för­hål­lan­de­vis nor­ma­la om­stän­dig­he­ter­na som hös­ten er­bju­der. Var­je mö­te med publi­ken ger mer­smak, sä­ger Rau­ti­a­ti­nen.

Kon­ser­ten bör­jar kloc­kan och bil­jett­för­sälj­ning­en vid dör­ren en tim­me in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.