Van­sin­nes­kör­ning i Nå­den­dal re­sul­te­ra­de i åtal för tio dråp­för­sök

» 25 mål­sä­gan­de i rät­te­gång mot man­nen som i fjol som­ras ut­sat­te fle­ra per­so­ner för livs­fa­ra.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Det var den 10 ju­li i fjol som en man i hög has­tig­het och fle­ra far­li­ga om­kör­ning­ar gjor­de en van­vet­tig bil­färd ge­nom Au­ra, Re­so, Nå­den­dal och på Åbo om­farts­väg.

Ef­ter en häf­tig bil­jakt un­der vil­ken Po­li­sen för­sök­te stop­pa man­nen och hans skåp­bil med en spik­mat­ta för­or­sa­ka­de han en se­ri­ek­rock i kors­ning­en mel­lan Ar­mon­laak­son­tie och Ru­o­nan yh­dys­tie i Nå­den­dal och Po­li­sen kun­de gri­pa ho­nom.

EGENTLIGA FIN­LANDS tings­rätt har nu be­hand­lat ären­det som har 25 mål­sä­gan­de som på ett el­ler an­nat sätt var in­blan­da­de i fal­let.

Man­nen åta­las för fle­ra grova brott: tio dråp­för­sök, al­ter­na­tivt för­sök till grov miss­han­del, grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten och två fall av grovt vål­lan­de av per­son­ska­da.

EN­LIGT stäm­nings­an­sö­kan gjor­de man­nen fle­ra livs­far­li­ga om­kör­ning­ar, bland an­nat ge­nom att kö­ra över den gu­la spärr­lin­jen och på fel si­da av vä­gen med den på­följ­den att de mö­tan­de bi­lar­na fick gö­ra häf­ti­ga väj­nings­rö­rel­ser och kö­ra av vä­gen för att und­vi­ka en fron­talkrock. Fle­ra av bi­lar­na ska­da­des och någ­ra så il­la att de i prak­ti­ken blev till skrot.

PÅ VÄ­GEN från Ri­mi­to mot Nå­den­dal kör­de man­nen cir­ka 150 kilo­me­ter i tim­men då han i en kur­va möt­te en po­lis­bil. Po­li­sen lyc­ka­des med nöd och näp­pe und­vi­ka en kol­li­sion och tog upp jak­ten på den fly­en­de man­nen. Vid Lu­on­non­maa ha­de

Po­li­sen lagt ut en spik­mat­ta. Ge­nom att kö­ra ut på hö­ger vägren lyc­ka­des man­nen und­vi­ka spik­mat­tan och flyk­ten fort­sat­te i ra­san­de fart, of­tast i fi­len för mö­tan­de tra­fik.Till slut kör­de han in en bil och för­or­sa­ka­de en kraf­tig se­ri­ek­rock där bland an­nat en kvin­na ska­da­des all­var­ligt.

I för­un­der­sök­ning­en har man­nen sagt att han i syn­ner­het i Nå­den­dal kör­de ”li­te för fort” och att han för­sök­te und­vi­ka att träf­fa någ­ra and­ra bi­lar, vil­ket en­ligt ho­nom be­vi­sas av att han in­te för­or­sa­ka­de en en­da fron­talkrock.

Han sä­ger ock­så att han var sä­ker på att han skul­le ha kun­nat vä­ja för den mö­tan­de tra­fi­ken och att det där­för in­te var möj­ligt att nå­gon skul­le dö.

Åkla­ga­ren yr­kar på ett sex till sju år långt ovill­kor­ligt fäng­el­se­straff. Man­nen har sut­tit häk­tad se­dan den 17 ju­li. Do­men ges den 30 ok­to­ber.

PIXABAY

MÅNGA IN­BLAN­DA­DE. Fle­ra bi­lis­ter rå­ka­de ut för den då 42-åri­ge man­nens vil­da fram­fart på bland an­nat Åbo om­farts­väg. Åkla­ga­ren yr­kar på ett 6-7 år långt fäng­el­se­straff för bland an­nat tio dråp­för­sök. Bil­den är från en an­nan olyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.