Ing­en ka­ran­tän ef­ter co­vid-19 i bi­o­sa­long i Ki­mi­to

» Ele­ver som del­tog i film­vis­ning­en kan gå till sko­lan, trots Wil­ma-med­de­lan­de som sä­ger an­norlun­da.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Emi­lia Örn­mark 050-4546606 emi­lia.orn­mark@au­me­dia.fi

Bland de 47 som på lör­da­gen såg fil­men Risto Räppääjä i Bio Fix i Ki­mi­to fanns en per­son som se­na­re kon­sta­te­rats ha co­vid 19-in­fek­tion.

De öv­ri­ga 46 har in­te re­kom­men­de­rats ka­ran­tän, ef­tersom man höll sä­ker­hets­av­stånd i bi­o­sa­long­en un­der vis­ning­en.

Ba­ra 80 av Vil­la Lan­des 250 plat­ser är i an­vänd­ning och varan­nan rad samt plat­ser mel­lan säll­skap hålls tom­ma.

– Vi har kon­sul­te­rat in­fek­tionslä­ka­ren i sjuk­vårds­di­strik­tet, sä­ger Car­me­la Färm-Kaa­ja, le­dan­de skö­ta­re vid Ki­mi­to­öns häl­so­vårds­en­het, om be­slu­tet som Ki­mi­to­öns le­dan­de lä­ka­ren fat­tat.

– Sä­ker­hets­av­stånd hölls och många ha­de mun­skydd, fort­sät­ter Färm-Kaa­ja.

PÅ TIS­DAG KVÄLL fick för­äld­rar till samt­li­ga sko­le­le­ver och da­gis­barn på Ki­mi­to­ön ett Wil­ma-med­de­lan­de om att man från sko­lans si­da öns­kar att ele­ver och barn som del­ta­git i film­fö­re­vis­ning­en stan­nar hem­ma de när­mas­te da­gar­na.

– Men vi kan in­te egent­li­gen be­slu­ta om ka­ran­tän, det kan ba­ra le­dan­de lä­ka­ren gö­ra. Vi över­re­a­ge­ra­de li­te, vi skul­le in­te ha be­hövt skic­ka ut med­de­lan­det, sä­ger Ki­mi­to­öns bild­nings­chef Mats Jo­hans­son.

Att med­de­lan­det nå­got för­has­tat gick ut för­kla­rar Jo­hans­son med att kväl­len blev sen, och det var svårt att nå folk. Vik­tigt var än­då att hål­la en ge­men­sam lin­je bland sko­lor­na.

– Bätt­re att vi li­te över­re­a­ge­ra­de än att vi in­te ha­de re­a­ge­rat alls.

DESOMFANNS på plats un­der film­fö­re­vis­ning­en ska nu föl­ja med sitt må­en­de, och vid even­tu­el­la sym­tom ska man ta kon­takt med häl­so­cen­tra­len.

Hös­tens upp­trap­pa­de co­ro­nalä­ge har in­te än­nu or­sa­kat nå­gon rusch

till co­ro­na­test i Ki­mi­to. En­ligt Fär­mKaa­ja har an­ta­let test per dag sak­ta gått upp­åt.

Nu är man up­pe i ett me­del­tal på 10-15 test per dag.

I Ki­mi­to har man en dri­ve in-test­sta­tion, som man dock mås­te bo­ka

tid till. Tes­ter gör man med låg trös­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.