Ki­vi­mo­fär­jan i Houtskär ska er­sät­tas av bro

» NTM-cen­tra­len an­sö­ker nu om till­stånd för att in­le­da de för­be­re­dan­de ar­be­te­na.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - ÅU

Pla­ner­na på att byg­ga en bro över Ki­vi­mosun­det har fram­skri­dit så långt att NTM-cen­tra­len nu an­sö­ker om till­stånd för att kom­ma i gång med byg­get.

Vat­ten­la­gen för­ut­sät­ter att re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket god­kän­ner pla­ner­na in­nan ar­be­tet kan på­bör­jas.

Väg­pla­nen har re­dan god­känts och en­ligt den ska den nya bron bli en un­ge­fär 25 me­ter lång öpp­nings­bar bro, vars fas­ta de­lar är bro­spann av be­tong­bal­kar och den öpp­nings­ba­ra de­len en hyd­rau­lisk klaff­bro.

Bro­byg­get görs un­der åren 2022 och 2023. li­gen be­lä­get på ett vägom­rå­de som för­val­tas av NTM-cen­tra­len. Vä­gar­range­mang­en un­der byg­gan­det krä­ver se­pa­ra­ta av­tal med mar­kä­gar­na av de fas­tig­he­ter som be­rörs.

Byg­gan­det kom­mer att med­fö­ra vis­sa stör­ning­ar i om­rå­det. Man gör bland an­nat gräv­ar­be­ten vid bro­fäs­te­na, pål­nings­ar­be­ten för till­fäl­li­ga ar­bets­bro­ar och flyt­tar det nu­va­ran­de färj­fäs­tet på Ki­vi­mo­si­dan.

EN­LIGT NTM-CEN­TRA­LEN ska pro­jek­tet än­då in­te or­sa­ka någ­ra per­ma­nen­ta för­änd­ring­ar i vat­ten­dra­gets sta­tus, vat­ten­kva­li­te­ten el­ler or­ga­nis­mer­na i vatt­net. Pro­jek­tets ef­fek­ter på vat­ten­dra­gen stu­de­ras un­der ar­be­tet och där­ef­ter i den om­fatt­ning som till­stånds­vill­ko­ren för­ut­sät­ter

An­sök­nings­hand­ling­ar­na är till på­se­en­de un­der ti­den 13.10–19.11 0 på re­gi­on­för­valt­nings­ver­kets webb­plats på adres­sen

KIM LUND

SNART BOR­TA. On någ­ra år kan Ki­vi­mo­fär­jan ha er­satts av en bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.