För­slag: Rök­för­bud i fäng­el­se­cel­ler

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

FÄNGELSER. Rök­ning i cel­ler­na or­sa­kar be­ty­dan­de pro­blem för dem som in­te rö­ker, skri­ver Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de. Där­för har re­ge­ring­en nu över­läm­nat en pro­po­si­tion om att för­bju­da rök­ning i slut­na fängelser till riks­da­gen.

Med för­bu­det vill man främ­ja fång­ar­nas häl­sa och skyd­da den per­so­nal och de in­tag­na som in­te rö­ker.

En­ligt pro­po­si­tio­nen ska fång­ar­na få be­hand­ling för si­na ab­sti­nens­sym­tom och stöd med att slu­ta rö­ka. För det fö­reslås i bud­get­pro­po­si­tio­nen för 2021 en tilläggs­fi­nan­sie­ring på 250 000 eu­ro för En­he­ten för häl­so­och sjuk­vård för fång­ar.

I öpp­na an­stal­ter tillåts rök­ning utom­hus på plat­ser av­sed­da för rök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.