Åbo­ländsk när­mat pri­sa­des

» Den fem­te täv­ling­en av sitt slag ord­na­des den här gång­en i Re­so un­der te­mat Skär­går­dens mål­tidstu­rism. Sylt från Kimitoön var en av vin­nar­na.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Alex­an­dra Gran­berg alex­an­dra.gran­berg@au­me­dia.fi

FM i mat­hant­verk 2020 har hål­lit igång i Re­so se­dan ons­da­gen, och bland vin­nar­na som ut­lys­tes igår kväll fanns fle­ra Åbo­län­ning­ar. Förs­ta pris i ka­te­go­rin bär och frukt gick till Sa­bi­na Ek­holm från När­bo­den i Kimitoön.

Bland 66 an­mäl­da när­mats­fö­re­tag från he­la Fin­land del­tog ock­så Er­kas­går­den i Iniö, Kul­las gård och Björk­näs träd­gård, bäg­ge från Drags­fjärd.

Del­ta­gar­na täv­la­de i 11 oli­ka ka­te­go­ri­er, allt från dryc­ker och snacks till bak­verk och svamp­pro­duk­ter.

MAR­GOT VIKSTRÖM, Na­gubo och pro­jek­t­an­sva­rig för när­mats­pro­jek­tet KulTa, har lång er­fa­ren­het av mat­hant­verk. I fle­ra år har hon del­ta­git i lik­nan­de täv­ling­ar run­tom i Nor­den.

Den här gång­en satt hon dock med i ju­ryn, och var med i den grupp som rös­ta­de fram Ek­holms sylt i en ano­nym be­döm­ning.

Det var fem­te gång­en som de fins­ka mäs­ter­skaps­täv­ling­ar­na ord­na­des. Ti­di­ga­re har täv­ling­en hål­lits i

Ra­se­borg och Jy­vä­skylä, näs­ta gång blir det på Åland och se­dan Vill­man­strand.

Vikström sä­ger att det är nå­got spe­ci­ellt att den nu ord­nas i Re­so, att hon är ”all­de­les ex­al­te­rad” av att ha den här.

– Det vär­mer mitt hjär­ta att den ord­nas i hem­knu­tar­na. Jag är så glad för att det är här, nä­ra skär­går­den. Och det pas­sar ut­märkt ihop med vårt te­ma, Skär­går­dens mål­tidstu­rism.

SYFTETMED täv­ling­en är att ”främ­ja mat­hant­ver­ket och dess ut­veck­ling”.

Mar­got Vikström be­to­nar just ut­veck­lings­bi­ten, och tror att många av del­ta­gar­na vär­de­rar feed­bac­ken de får.

– Sa­bi­na (Ek­holm) har del­ta­git al­la år och kla­rat sig väl­digt bra. Hon har verk­li­gen ta­git åt sig re­spon­sen och ut­veck­lat si­na pro­duk­ter. Ek­holms sylt vann sil­ver i fjol.

MAG­DA­LE­NA EK från Hvits gård i Na­gu, Tit­ti Ed­felt från Vik­bo torp i Par­gas och Ek­holm al­la har va­rit med och täv­lat fle­ra gång­er in­nan det här.

De be­kräf­tar att feed­bac­ken är det som loc­kar dem till­ba­ka.

– I nå­got ske­de har man trott på sin egen pro­dukt, ”det här för mig när­ma­re mil­jo­nen”, sä­ger Ed­felt. Kun­der­na ger ju re­spons med den är kanske li­te ar­tig. Här får man på rik­tigt ve­ta vad de tyc­ker.

Mar­got Vikström vill ur­skil­ja rik­tigt mat­hant­verk från till ex­em­pel Atri­as pro­duk­ter som ibland mark­nads­förs som så­da­na.

Kra­ven för täv­lings­bi­dra­gen är att de mås­te va­ra gjor­da på lo­ka­la rå­va­ror, utan syn­te­tis­ka kon­ser­ve­rings­me­del el­ler and­ra till­sat­säm­nen.

TIT­TI ED­FELT, en van vinnare från förr, täv­la­de nu med ett häl­so­go­dis hon vi­da­re­ut­veck­lat se­dan sist: syr­li­ga rem­mar i tre sma­ker, gjor­da på tor­kat äp­pel­mos.

Utan till­satt soc­ker.

– Det är ett tyst­lå­tet go­dis att ha på bio.

Mag­da­le­na Ek, vars sylt vann guld i fjol, bi­drog i år med en ling­on­sylt med glöggsmak. Bra till ris­gryns­grö­ten.

Sa­bi­na Ek­holms vin­nan­de bi­drag var två syl­ter ba­se­ra­de på jord­gub­bar.

En tra­di­tio­nell sylt, det vill sä­ga utan kryd­dor, på jord­gub­bar och krus­bär, och en kryd­dad med va­nilj och blå­bär.

SOM FÖR and­ra skär­gårds­fö­re­ta­ga­re har pan­de­miå­ret med­fört fler kun­der och ett upp­sving för de här mat­pro­du­cen­ter­na.

Tit­ti Ed­felt sör­jer än­då att till ex­em­pel Par­gas jul­mark­nad blev in­ställd.

In i det sista ha­de Sa­bi­na Ek­holm vän­tat sig att årets täv­ling skul­le in­hi­be­ras.

Mag­da­le­na Ek sä­ger att del­ta­gan­det ger en be­ty­dan­de syn­lig­het för fö­re­ta­gen.

– In­te blir man mil­jo­när på när­mat, men täv­ling­en ger en boost.

● Idag på fre­dag kloc­kan 12–18 ord­nas en när­mats­mark­nad i sam­band med eve­ne­mang­et i Nå­den­dals spa­ho­tell.

ALEX­AN­DRA GRAN­BERG

ALEX­AN­DRA GRAN­BERG

TÄVLANDEN. Sa­bi­na Ek­holm från Kimitoön (längst fram), Mag­da­le­na Ek från Na­gu och Tit­ti Ed­felt från Par­gas del­tog med si­na sylt- och bär­pro­duk­ter.

DO­MA­RE. Mar­got Vikström från Na­gu var med och rös­ta­de fram vin­nar­na i ka­te­go­rin för bär och frukt.

VINNARE. Ett av årets första­pri­ser gick till När­bo­dens jord­gubbs­syl­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.