Stig­löp­ning i mör­ker hålls i Par­gas

» Satt­mark Night Trail sam­lar lö­pa­re som vill tes­ta Par­gassko­gar­na på nat­ten.

Åbo Underrättelser - - SPORT -

På ons­dag den 4 no­vem­ber ord­nas det förs­ta åbo­länds­ka natt­stig­löp­nings­lop­pet, Satt­mark Night Trail, i Par­gas.

Det finns tre sträc­kor att väl­ja mel­lan: 3,5 kilo­me­ter, 7,7 kilo­me­ter och 15,5kilo­me­ter (som är 2×7,7km).

RUTTEN går längs fi­na na­tursti­gar i hi­sto­risk mil­jö kring Lofs­dal gård.

Sti­gar­na och mörk­ret ger ga­ran­te­rat en tek­nisk ut­ma­ning, lo­var ar­ran­gö­rer­na.

En bra pann­lam­pa och än­da­måls­en­li­ga skor re­kom­men­de­ras. Ba­nan är märkt med re­flex och skyl­tar, vil­ket ger trygg­het för att hål­las på rutten.

På grund av pan­de­min har ar­ran­gö­rer­na Par­gas IF ori­en­te­ring satt en be­gräns­ning, så att ba­ra de 150 först an­mäl­da får del­ta.

CO­VID-19 kan än­nu med­fö­ra till­läggs­be­gräns­ning­ar, så del­ta­gar­na mås­te upp­ge sin ”egen ni­vå”, så att man vid be­hov kan de­la upp start­fäl­tet i mind­re start­grup­per av sam­ma ni­vå.

Sam­ling sker kloc­kan 16.30-17.30 vid kaf­festu­gan i Satt­mark. Kaf­festu­gan lig­ger vid Skär­gårds­vä­gen cir­ka tio kilo­me­ter från Par­gas mot Na­gu. Star­ten sker kloc­kan 18.00.

Täv­lings­le­da­re är Ro­ald von Schoultz vid Par­gas IF ori­en­te­ring.

ÅU-FO­TO

STIG­LÖP­NING. I hel­gen ord­nas det stig­löp­ning i mörk­ret i Par­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.