En över­lev­nads­stra­te­gi: att äls­ka

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Kris­ter Lind­berg lind­berg­film@gmail.com

Fil­men är låg­mäld och var­dag­lig men skick­ligt be­rät­tad, Hamy Ra­me­zan be­härs­kar fil­mens språk till ful­lo. Be­rät­tel­sen be­står av små epi­so­der med stort in­ne­håll.

FIL­MEN. I en flyk­ting­för­lägg­ning i en små­stad nå­gon­stans i Fin­land bor en fa­milj från Iran; so­nen bör­jar på hög­sta­di­et, lil­la­sys­ter är någ­ra år yng­re. Bå­da pra­tar fly­tan­de fins­ka. Mam­ma och pap­pa har i fle­ra år vän­tat på up­pe­hålls­till­stånd. Vän­tar tål­mo­digt.

El­va­å­ri­ga so­nen i ”Den förs­ta snön” (”En­si­lu­mi”) är re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren Hamy Ra­me­zans al­ter ego. Där­för kan vi upp­le­va be­rät­tel­sen som min­nen från barn­do­mens som­rar. De lju­sa, de sol­dränk­ta min­ne­na, min­nen där bäs­ta kom­pi­sen el­ler den förs­ta för­äls­kel­sen do­mi­ne­rar. El­ler stun­der­na med mor­mor på låt­sas ( Kristi­i­na Halko­la).

FIL­MEN ÄR LÅG­MÄLD och var­dag­lig men skick­ligt be­rät­tad, Hamy Ra­me­zan be­härs­kar fil­mens språk till ful­lo. Be­rät­tel­sen be­står av små epi­so­der med stort in­ne­håll; Kristi­i­na Halko­la sam­lar väx­ter i her­ba­ri­um och på­pe­kar hur vik­ti­ga röt­ter­na är. I sko­lan övas par­dans. Bil­der­na på en hand. Ett le­en­de. Mer än tu­sen ord.

Fa­mil­jen är till sy­nes lyck­lig och har­mo­nisk i bo­sta­den på ett rum. Man mås­te kun­na upp­fö­ra sig för att över­le­va. Hål­la kär­le­ken vid liv. Var­je dag in­leds med ett glas vat­ten, kys­sar och kra­mar. Och ri­tu­ell tand­borst­ning.

Re­gis­sö­ren sä­ger att hans fa­milj var öm­sint, att det var ett sätt att kla

UNIKT I FINSK film: pap­pan i fa­mil­jen spe­las av Sha­hab Hos­se­i­ni som är känd över he­la värl­den för Oscarsno­mi­ne­ra­de ”Na­der och Si­min - En se­pa­ra­tion” och and­ra As­ghar Far­ha­dis fil­mer!

Han tol­kar per­fekt en sym­pa­tisk man, en kär­leks­full far och ma­ke. Med bris­ter och svag­he­ter, Kos­ken­kor­va ett ex­em­pel. Hjärt­li­ga och of­ta ängs­li­ga mo­dern och ma­kan stäl­ler med hu­mor (och kär­lek) allt till rät­ta.

MYN­DIG­HE­TER­NA bryr sig in­te om le­en­den och kra­mar. Så där trev­li­ga flyk­ting­ar finns in­te på rik­tigt.

Men al­la fin­län­da­re är hel­ler in­te så trev­li­ga som i den här be­rät­tel­sen: Ee­ro Me­lasni­e­mi med fru, el­ler hög­sta­di­e­lä­ra­ren (en em­pa­tisk Lau­ra Birn) och fram­för al­la and­ra, bäs­ta vän­nen spe­lad av en myc­ket be­gå­vad ung man Vil­ho Rönk­kö­nen. Han är i klass med hu­vud­per­so­nen som spe­las bril­jant och en­ga­ge­ran­de av Shab­nam Ghor­ba­ni. Lil­la­sys­ter är även hon fan­tas­tisk.

Ock­så i min barn­dom lys­te so­len he­la som­ma­ren, än­da till den förs­ta snön.

PRESSFOTO

FRAM­ÅT. Mot en ly­san­de fram­tid i det för­lo­va­de lan­det Fin­land. Sha­hab Hos­se­i­ni spe­lar fa­dern i den op­ti­mis­tisk fa­mil­jen från Iran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.