Nu byggs cy­kel­vä­gar i Åbo i snab­ba­re takt

» Ef­ter år­tion­den av drag­kamp om byg­gan­det av cy­kel­vä­gar i Åbo har ut­veck­ling­en av cy­kel­nä­tet gått fram­åt un­der de se­nas­te åren. En knäck­frå­ga för Åbos kli­mat­mål är att fler skul­le läm­na bi­len hem­ma.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Em­ma Ström­berg, SPT

Fle­ra läng­re cy­kel­stråk kom­mer att byg­gas i Åbo de när­mas­te åren. Ti­di­ga­re var byg­gan­det av cy­kel­vä­gar en eld­fängd po­li­tisk frå­ga där drag­kam­pen mel­lan max­i­malt an­tal par­ke­rings­ru­tor och fler cy­kel­vä­gar gjor­de att be­slut om nya cy­kel­vä­gar kun­de drö­ja över tio år. Men de se­nas­te åren har be­slu­ten om cy­kel­vä­gar gått snab­ba­re ige­nom den po­li­tis­ka be­sluts­pro­ces­sen.

Ord­fö­ran­den för stads­mil­jö­nämn­den Saa­ra Il­vessa­lo (Grö­na) sä­ger att Åbo änt­li­gen har bör­jat för­verk­li­ga de cy­kel­vä­gar som pla­ne­rats än­da se­dan 90-ta­let.

ÅBOS MÅLSÄTTNIN­G att va­ra en kol­di­ox­id­ne­u­tral stad 2029 har gett en skjuts åt ut­veck­ling­en av cy­kel­nä­tet i Åbo. Stads­full­mäk­ti­ge be­slöt i kli­mat­pla­nen att ”för­ut­sätt­ning­ar­na för fot­gäng­a­re och cy­klis­ter ska främ­jas kraf­tigt un­der al­la års­ti­der”.

Över 90 pro­cent av Åbos be­folk­ning bor på un­der 30 mi­nu­ters cy­kelav­stånd från Åbo sa­lu­torg. Störs­ta de­len av dem bor dess­utom in­om en ra­die av 15 mi­nu­ters cy­kelav­stånd från cent­rum.

–De fles­ta rut­ter som körs med pri­vat­bil är ock­så un­der två kilo­me­ter, så det finns al­la möj­lig­he­ter att er­sät­ta bi­len med cy­kel, sä­ger Il­vessa­lo. ÅBOS till­fäl­li­ga kli­mat­di­rek­tör Risto Vei­vo har i en ti­di­ga­re in­ter­vju för SPT sagt att en av de störs­ta ut­ma­ning­ar­na för att Åbo ska nå kli­mat­må­len är att få ner ut­släp­pen i tra­fi­ken. Och där krävs ock­så Åbo­bor­nas eg­na in­sat­ser, som att till ex­em­pel ta cy­kel i stäl­let för att åka bil till job­bet.

Sta­dens målsättnin­g är att an­ta­let fot­gäng­a­re och cy­klis­ter ska öka med drygt tre pro­cent år­li­gen och att bil­tra­fi­ken ska mins­ka med två pro­cent år­li­gen. Il­vessa­lo kon­sta­te­rar att det är en stor ut­ma­ning.

–Det är in­te nå­got som ba­ra hän­der. Vi för­tro­en­de­val­da och tjäns­te­män­nen mås­te job­ba gans­ka hårt för att gö­ra det lät­ta­re att cyk­la och gå och gö­ra det svå­ra­re att åka bil, sä­ger Il­vessa­lo och tilläg­ger att det skul­le krä­vas me­ra po­li­tisk vil­ja än vad som finns för till­fäl­let.

TVÅ STÖR­RE cy­kel­vägs­byg­gen ska för­verk­li­gas i Åbo cent­rum i den när­mas­te fram­ti­den.

Ös­ter­lång­ga­tan och Öst­ra Strand­ga­tan vid Au­ra å ska få en­kel­rik­ta­de cy­kel­vä­gar på bå­da si­dor om bil­fi­ler­na.

Ös­ter­lång­ga­tan cy­kel­väg bör­jar byg­gas näs­ta vår, men pla­ne­ring­en av tra­fi­kar­range­mang­en för Öst­ra Strand­ga­tan har va­rit så kom­pli­ce­ra­de att det an­tag­li­gen drö­jer till 2022 in­nan cy­kel­fi­ler­na bör­jar byg­gas.

EF­TER des­sa cy­kel­stråk finns det än­nu in­te pla­ner på stör­re cy­kel­vägs­pro­jekt, för­u­tom de cy­kel­vä­gar som byggs i sam­band med att Åbo sa­lu­torg blir klart och vägar­na run­tom­kring för­bätt­ras.

För­u­tom att byg­ga nya cy­kel­vä­gar och cy­kel­fi­ler ska Åbo ock­så främ­ja cyk­ling året runt. På en te­strutt har man tes­tat me­to­den att sal­ta cy­kel­vä­gar­na när det blir mi­nus­gra­der och so­pa dem när det snö­at. Pla­nen är att vin­terun­der­hål­let ska ut­ö­kas till fler cy­kel­vä­gar.

EM­MA STRÖM­BERG, SPT

CY­KLIST VID AU­RA Å. Cy­klis­ter­na ska bort från pro­me­nad­strå­ket vid Au­ra å i Åbo och i stäl­let få cy­kel­fi­ler på Öst­ra Strand­ga­tan (till väns­ter på bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.