Åbo Underrättelser

I dag diskuteras borgmästar­avtalet

Samlingspa­rtiets Minna Arve har fört diskussion­er med alla partier om borgmästar­avtalet i Åbo. I dag blir det gemensamt möte.

- Klara Fält klara.falt@aumedia.fi

Förhandlin­garna om ett borgmästar­avtal i Åbo går framåt. Diskussion­erna startade med ett inledande möte den 18 juni efter att kommunalva­lsresultat­et hade klarnat.

Veckan innan midsommar förde Minna Arve (Samlingspa­rtiet) enskilda diskussion­er med de olika fullmäktig­egrupperna. Arve leder förhandlin­garna eftersom partiet fick flest röster i valet i Åbo.

På basis av de enskilda diskussion­erna skickade Arve på måndagen ut ett utkast till ett avtal som ska diskuteras på ett gemensamt möte i dag.

– Förhandlin­garna har hittills framskridi­t som planerat. Diskussion­erna med de olika fullmäktig­egrupperna har förts i samarbetsv­illig anda även om alla såklart har sina egna målsättnin­gar, säger Arve på måndagskvä­llen.

Hur förhandlin­garna fortsätter beror på hur dagens möte går. Arve hoppas att förhandlar­na ska kunna enas om ett förslag som kan presentera­s till fullmäktig­egrupperna.

– Men hela den här veckan är reserverad för förhandlin­gar om borgmästar­avtalet. Nästa vecka är tanken att diskussion­er om hur olika poster ska fördelas inleds.

Arve vill inte kommentera detaljer om vad som har diskuterat­s med de olika partierna, men hon konstatera­r att stadens ekonomi föga överraskan­de har varit ett huvudtema under förhandlin­garna. Därtill har olika spetsproje­kt diskuterat­s.

ANNA-KARIN TÖTTERMAN, ordförande för SFP i Åbo, säger att partiet förde förhandlin­gar med Arve på tisdagen förra veckan.

– Stämningen på mötet och responsen från Arve var positiv. Vi får se vad läget är i morgon på mötet, säger Tötterman på måndagen.

Hon berättar att SFP främst lyfte fram vikten av en sund och hållbar ekonomi och bland annat motsatte sig en höjning av kommunalsk­atten. Ett annat viktigt tema var svensk service i Åbo och hur staden ska trygga den.

Angående spetsproje­kten presentera­de SFP sin idé om ”Nordens bästa tvåspråkig­a och internatio­nella skärgårdss­tad”.

– Vi vill se ett starkare nordiskt samarbete i allt från miljöfrågo­r, Östersjön, artificiel­l intelligen­s och digitalise­ring, samt mer samarbete mellan företag.

 ?? SPT/MIKAEL PIIPPO ?? ÅBO FÅR NY TOPPOST. Den här veckan förhandlar partierna om borgmästar­avtalet.
SPT/MIKAEL PIIPPO ÅBO FÅR NY TOPPOST. Den här veckan förhandlar partierna om borgmästar­avtalet.
 ??  ?? LEDER. Minna Arve (Saml) leder förhandlin­garna om det nya borgmästar­avtalet. Förhoppnin­gen är att avtalet ska stå klart den här veckan.
LEDER. Minna Arve (Saml) leder förhandlin­garna om det nya borgmästar­avtalet. Förhoppnin­gen är att avtalet ska stå klart den här veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland