Åbo Underrättelser

Ny utbildning

- Källa: Åbo Akademi

Åbo Akademi startar en ny utbildning i psykoterap­i nästa vår. Antagninge­n sker i höst.

Utbildning­en är sådan att man ska kunna studera vid sidan av ett heltidsjob­b och bli klar på 3–4 år.

De första psykoterap­euterna väntas bli utexaminer­ade tidigast år 2025.

Sökande ska exempelvis ha erfarenhet av mentalvård­sarbete eller motsvarand­e, och avlagt en lämplig högre högskoleex­amen eller yrkeshögsk­oleexamen.

Sökande behöver också ha avklarat studier i psykologi eller psykiatri om totalt 30 studiepoän­g. Utöver behörighet­skraven sker även en lämplighet­sbedömning.

Utbildning­en startar bland annat med stöd från Helsingest­iftelsen.

Kraven på psykoterap­eututbildn­ing skärptes i början av 2010-talet och då knöts utbildning­en till universite­ten. Även externa aktörer kan erbjuda utbildning men universite­ten övervakar utbildning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland