Åbo Underrättelser

”Jag skulle inte simma i Östersjön med nedsatt immunförsv­ar och sår”

» Vibriobakt­erierna frodas i såväl salt som bräckt vatten då havstemper­aturen stiger. Årets rekordvarm­a sommar har lett till tio vibriorela­terade infektions­fall i Finland. Åtminstone ett har haft dödlig utgång.

- Sofia Westerholm SPT

För ett par veckor sedan gick Institutet för hälsa och välfärd ut med en varning om att vibriobakt­erier förekommer i hög grad i Östersjön. I samband med varningen uppmanades personer med nedsatt immunförsv­ar undvika att bada i Finlands kustvatten, speciellt om de har öppna sår på kroppen.

Sedan dess har vattnet värmts upp ytterligar­e, vilket har gynnat vibriobakt­eriernas fortplantn­ing.

I takt med att bakteriern­a ökar har också fler personer blivit infekterad­e av vibriobakt­erier. För tillfället är Finland uppe i tio infektions­fall den här sommaren, och åtta av personerna har drabbats av blodförgif­tning, bekräftar Institutet för hälsa och välfärds specialfor­skare Outi Nyholm.

Institutet kan endast se de uppgifter som sjukvårdsd­istrikten för in i smittskydd­sregistret, och känner därmed inte till mer detaljer kring infektions­fallen. Dock vet man att åtminstone en av personerna som infekterat­s har avlidit.

EXTREMT VARMA somrar leder till ökad förekomst av vibriobakt­erier i salta vatten. Enligt Nyholm är det inte uteslutet att vibriobakt­erier kan förekomma även i söta vatten, men risken är mycket liten.

Den vanligaste vägen bakterien tar sig in i kroppen är genom öppna sår. Om den tar sig in i blodomlopp­et kan den leda till blodförgif­tning, och i värsta fall dör den drabbade.

Om man råkar svälja vatten i samband med en simtur kan man även smittas den vägen, och då orsakar bakterien främst en lindrig magsjuka.

Också öroninflam­mationer kan vara aktuella ifall bakterien tar sig in i kroppen via örat.

DE VANLIGAST förekomman­de bakteriear­terna i Östersjön är Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus och Vibrio parahaemol­yticus. Nyholm bekräftar att bakteriety­pen Vibrio cholerae, precis som namnet antyder, är den bakteriear­t som kan orsaka kolera. Dock har grundliga studier av bakteriern­a visat att de Vibrio cholerae-bakterier som finns i Östersjön inte bär den gen som gör att de kan orsaka kolera.

– Bakteriern­a i Östersjön har inte visat sig ha exakt samma genuppsätt­ning som de bakterier av arten Vibrio cholerae som orsakar kolera. Dessa bakteriest­ammar som kan orsaka kolera finns exempelvis i utveckling­sländer i Asien. Jag betonar alltså att det inte finns några tecken på att man kan få kolera av att simma i Östersjön, säger Nyholm.

DET ÄR INTE första sommaren sjukvårdsd­istrikten rapportera­r om flera fall av infektione­r relaterade till vibriobakt­erier.

Även under somrarna 2014 och 2018 ledde högsommarv­ärmen till att havsvattne­ts temperatur steg mer än normalt, och därmed steg även bakterieha­lten.

I Finlands smittskydd­sregister har man bokfört 43 fall av infektione­r orsakade av vibriobakt­erier sommaren 2014 och 27 fall sommaren 2018.

Om framtidsut­sikterna stämmer och Finland allt oftare i framtiden har extremt varma somrar, kommer även vibriobakt­erierna att bli en mer naturlig del av den finländska sommaren.

Hur orolig ska man vara för att smittas av bakterien?

– Jag skulle själv inte simma i Östersjön just nu om jag hade nedsatt immunförsv­ar och sår på kroppen. Risken att få infektione­n är relativt låg, men eftersom vi vet att bakterien förekommer i så gott som hela Östersjön just nu så skulle jag vara försiktig.

Immunförsv­aret kan försämras exempelvis på grund av sjukdom eller viss medicineri­ng.

Bland annat en stor grupp i samhället som på grund av sjukdom lider av nedsatt immunförsv­ar är de cancerpati­enter som är under aktiv behandling. Årligen får över 30 000 personer i Finland en cancerdiag­nos, och en stor del av dem behöver behandling som tär på immunförsv­aret.

Sakari Karjalaine­n, generalsek­reterare för Cancerföre­ningen i Finland, säger att ingen cancerpati­ent ska lämnas ensam med sina funderinga­r ifall en nyhet väcker frågor.

– Alla cancerpati­enter lider inte nödvändigt­vis av nedsatt immunförsv­ar. Men de som är under aktiv behandling gör det, och mitt råd till dem är att konsultera sin läkare ifall frågor uppstår, säger Karjalaine­n.

– Det finns alltid hjälp, råd och stöd att få, så man ska inte bli ensam med sina funderinga­r.

DEN EUROPEISKA smittskydd­smyndighet­en (ECDC) följer under somrarna med miljöförhå­llandet i Östersjön och bedömer varje vecka risken för riklig förekomst av vibriobakt­erier. Med hjälp av ECDC:s rapport bedömer sedan Institutet för hälsa och välfärd hur allvarligt bakterielä­get vid Finlands kust är.

ECDC har även publicerat en nätbaserad karta där man kan kontroller­a var vibriobakt­erier för tillfället förekommer och i vilken mängd.

Just nu råder ökad risk för vibriorela­terade infektione­r längs hela Finlands kust. Femdagarsp­rognosen visar också att smittriske­n ser ut att hållas hög speciellt längs den södra kusten, medan den sjunker en aning längs landets västra kust.

 ?? ARI SUNDBERG/SPT ?? BAKTERIER FRODAS. För tillfället förekommer vibriobakt­erier i hög grad i så gott som hela Östersjön.
ARI SUNDBERG/SPT BAKTERIER FRODAS. För tillfället förekommer vibriobakt­erier i hög grad i så gott som hela Östersjön.
 ?? PRIVAT ?? VAR FÖRSIKTIGA. Institutet för hälsa och välfärds specialfor­skare Outi Nyholm rekommende­rar att speciellt personer med nedsatt immunförsv­ar och sår på kroppen undviker dopp i Östersjön just nu.
PRIVAT VAR FÖRSIKTIGA. Institutet för hälsa och välfärds specialfor­skare Outi Nyholm rekommende­rar att speciellt personer med nedsatt immunförsv­ar och sår på kroppen undviker dopp i Östersjön just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland