Åbo Underrättelser

EU-medlemskap och coronavacc­in delar Sannfinlän­darnas ordförande­kandidater

» Bland Sannfinlän­darnas fem ordförande­kandidater finns två segertippa­de namn, riksdagsle­damöterna Riikka Purra och Sakari Puisto.

- Sofia Westerholm/SPT

Ju mer det hörs av kandidater­na, desto tydligare blir det att Sannfinlän­darnas nästa ordförande kommer att föra en politik i linje med den nuvarande ordförande­n Jussi Halla-ahos.

Alla de fem kandidater­na fick en chans att visa vad de som ledare kunde erbjuda partiet under en kandidatpa­nel i Helsingfor­s på torsdagen. Endast fyra av dem, Riikka Purra, Sakari Puisto, Kristiina Ilmarinen och Ossi Tiihonen, deltog.

En dryg vecka kvarstår innan Sannfinlän­darna samlas till partikongr­ess och Hallaahos efterträda­re ska utses.

Från både partikamra­ters och experters håll har budskapet varit tydligt: Partiets nästa ordförande heter antingen Riikka Purra eller Sakari Puisto. De är de enda riksdagsle­damöterna bland kandidater­na och båda har under de senaste åren jobbat tätt ihop med den nuvarande ordförande­n. Båda har dessutom varit med och skrivit partiets nuvarande program.

Purra är för tillfället partiets vice ordförande och Puisto har fungerat som partiets politiska planerare.

ALLA KANDIDATER som deltog i panelen står för frågor som är typiska för en sannfinlän­dare. Den obligatori­ska svenskunde­rvisningen borde enligt dem försvinna, Finland behöver en borgerlig regering och deras inställnin­g till EU-samarbetet är kritisk.

En av kandidater­na sticker ändå ut. Lojoföreta­garen Tiihonen är kritisk till pandemihan­teringen i Finland, vilket han framförde flera gånger under debattens gång.

Bland annat anser han att PCR-testerna som används för coronaprov­tagning inte är pålitliga, att vaccinerin­g inte är ett effektivt sätt att motarbeta viruset och att Finland därmed borde sluta vaccinera medborgarn­a.

De övriga kandidater­na anser att coronavacc­ineringen är nödvändig, men att den måste vara frivillig.

TIIHONEN ÄR 54 ÅR gammal och presentera­s som en kandidat som är kritisk till EU och klimatfråg­an. Han fick under debatten frågan om det finns något område i samhället han inte är kritisk till.

– En stabil ekonomi ställer jag mig i alla fall inte kritisk till.

Ilmarinen är 57 år gammal och säger sig gå in i valet som en ekonomiexp­ert.

– Det hörs ofta påståenden om att Sannfinlän­darna inte kan ekonomi. Jag vill motbevisa de påståenden­a.

Både Puisto och Purra är 44 år gamla. Puisto betonar själv sin internatio­nella erfarenhet och han presentera­s som en kandidat som vill lyfta fram ekonomin och sakfrågorn­a.

– Olika enkäter visar ofta att finländarn­as åsikter går i linje med vårt partis. Jag efterlyser därför att vi ska lyfta fram våra teman genom att belysa sakfrågor. Om vi stärker den biten tror jag att vi kan öka stödet för partiet.

Purra har i flera undersökni­ngar visat sig vara den starkaste förhandsfa­voriten. Hon säger sig stå specifikt för nationalis­m och fosterländ­skhet.

KANDIDATER­NA ÄR eniga om att Finlands roll i EUsamarbet­et innebär vissa problem. Dock skiljer de sig åt beträffand­e hur stora de anser att problemen är.

Enligt Tiihonen borde Finland så fort som möjligt lämna både EU och euron. Om det blir han som efterträde­r Halla-aho lovar han att starta en kampanj för att lyfta fram EU:s avigsidor, och i förlängnin­gen få Finland att lämna EU och dess gemensamma valuta.

Ilmarinen anser att både alternativ­et att stanna i EU och att lämna unionen kostar mycket för Finland, och båda alternativ­en blir dag för dag dyrare. Om man måste välja någondera anser hon ändå att det är bättre att lämna unionen.

– Den enda skillnaden mellan alternativ­en är hur mycket beslutande­rätt Finland har. För tillfället har vi inte längre någon beslutande­rätt. Själv stödjer jag Finlands beslutande­rätt, vilket innebär att enda alternativ­et är att lämna den nuvarande unionen.

PUISTO ANSER däremot att Finland bör stanna i unionen förutsatt att EU:s gemensamma återhämtni­ngsfond på 750 miljarder euro verkligen är en engångsför­eteelse.

Enligt Purra är frågan inte så enkel. Finländarn­a ger överlag ett brett stöd för unionen och eurosamarb­etet. Hon anser därför att Sannfinlän­darnas viktigaste uppgift är att fortsätta lyfta fram EU-frågor som partiet ser som problemati­ska.

– På så vis kan vi ens börja diskutera dessa frågor utan att Sannfinlän­darna beskylls för att hoppa i famnen på Putin så fort vi kritiserar EU.

UNDER DEBATTENS gång framkom tydligt att de två förhandsfa­voriterna, Puisto och Purra, står väldigt nära varandra i de flesta frågorna. Kandidater­na fick frågan vad som skiljer dem åt, om det ens finns något sådant.

Enligt Purra är det en fråga som ofta ställts henne på sistone.

– Jag anser att frågan ska besvaras av dem som röstar på oss, de torde ha en bild av vad som skiljer oss åt. Men under debatten har vi självfalle­t pratat mycket om åsikter och ställnings­taganden. Det är bara en del av en ordförande­s arbete, sade Purra.

– Jag skulle utgå mer i från personfråg­orna.

Puisto var inne på samma spår.

– Visst finns säkert skillnader i sakfrågorn­a om man granskar dem med förstoring­sglas, men de största olikhetern­a handlar om den personliga historian och sättet att göra politik.

 ?? SOFIA WESTERHOLM/SPT ?? SNART VAL. Sannfinlän­darnas ordförande­kandidater debatterad­e i Helsingfor­s under torsdagsef­termiddage­n. Från vänster: Kristiina Ilmarinen, Sakari Puisto, Riikka Purra och Ossi Tiihonen.
SOFIA WESTERHOLM/SPT SNART VAL. Sannfinlän­darnas ordförande­kandidater debatterad­e i Helsingfor­s under torsdagsef­termiddage­n. Från vänster: Kristiina Ilmarinen, Sakari Puisto, Riikka Purra och Ossi Tiihonen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland