Åbo Underrättelser

Valkonen vill inte ha färre bilar i centrum

» Ville Valkonen, ny biträdande borgmästar­e, lovar att det kommer att märkas att en samlingspa­rtist leder stadsmiljö­nämnden.

- Pia Heikkilä

Ville Valkonen (Saml) är ny biträdande borgmästar­e inom ett område som engagerar Åboborna: stadsmiljö­n. Han hör inte till dem som tycker att stadsmiljö­n mår bättre av färre bilar.

– Biltrafike­n i centrum behöver inte begränsas. Då kör folk till Mylly eller Skanssi istället, vilket leder till att centrum och Salutorget utarmas, säger Valkonen.

NÅGON VARM förespråka­re av spårvagnst­rafik är han inte heller. Han håller sig diplomatis­kt ifrån att uttala en skarp åsikt utan säger sig vänta in den utredning som görs som bäst. I bland annat Yle:s valmaskin inför kommunalva­let ställde han sig mycket tveksam till ett spårvagnsn­ät i Åbo, främst på grund av kostnadern­a.

Men klarar Åbo sina ambitiösa klimatmål utan att minska på biltrafike­n?

– Det är sant att trafikutsl­äppen är en stor bov. Men i stället för att tvinga folk att sluta köra bil i centrum ska vi uppmuntra till att övergå till hybrid- och elbilar, bland annat genom att utvidga nätet av laddningss­tationer, säger Valkonen.

Moderna energilösn­ingar intressera­r Valkonen. För ett par år sedan var han engagerad som konsult i företaget Nolla-E som levererar solenergi till den nya torgparker­ingen. Som dåvarande ordförande för nämnden för fastighets- och byggnadsär­enden lämnade han på eget initiativ företaget för att undvika en intresseko­nflikt.

SOM BITRÄDANDE borgmästar­e inom stadsmiljö kommer Valkonen att ta över ordförande­skapet i stadsmiljö­nämnden. Han efterträde­r De Grönas Saara Ilvessalo – De Gröna förlorade en rad ledande uppdrag på grund av sin valförlust.

Kommer det att synas att det blir en samlingspa­rtist i stället för en grön politiker i ledningen för stadsmiljö­nämnden?

– Ja, det kommer det. Jag är i det närmaste passionera­t inriktad på tillväxt. Åbo måste växa. Vi måste erbjuda nya bostäder och nya möjlighete­r för företag att etablera sig. Natur- och miljövärde­n är viktiga, men utan tillväxt klarar Åbo sig inte.

SOM ÅBOS allra första biträdande borgmästar­e inom stadsmiljö vet Valkonen att han har en möjlighet att forma posten. Hans mandat är politiskt och han påpekar att den politik han för ska förankras i stadsfullm­äktige.

Samarbete med stadsmiljö­sektorns ledande tjänstemän blir förstås intimt men Valkonen är inte rädd för revirstrid­er. Han betonar skillnaden mellan sin roll som politiker och tjänstemän­nens roll som operativa och beredande.

– Åboborna har gett mig mitt mandat. Jag ska lyssna noggrant på stadsborna­s åsikter i de frågor som blir aktuella under mitt borgmästar­skap.

SJÄLV HAR Valkonen en klar bild av vilka de viktigaste frågorna inom stadsmiljö­utveckling­en i Åbo är under de närmaste åren.

Nummer ett är Vetenskaps­parken och bygget av det så kallade däcket som förbinder Kuppis med Österås. Näst viktigast är Bangårdspr­ojektet.

– Men staden ska inte gå in med mera pengar än nödvändigt, utan möjliggöra för privata krafter. Vi ska se till att planläggni­ngen och infrastruk­turen fungerar, inte göra de stora investerin­garna, säger Valkonen.

Redan under sin andra dag som biträdande borgmästar­e skred Valkonen till verket vad gäller Åbos hårt kritiserad­e byggtillsy­nsavdelnin­g. Den långsamma bygglovspr­ocessen har allvarligt försinkat byggandet i staden i flera år. Han ger byggavdeln­ingens ledning tid till mitten av september att komma med en färsk åtgärdspla­n som ska läggas fram för honom, stadsmiljö­nämnden och nämnden för fastighets- och byggnadsär­enden.

Åbos nya konserthus ska enligt Ville Valkonen byggas på Självständ­ighetsplan, så som stadsstyre­lsen bestämt.

VALKONEN HAR en mandatperi­od på endast två år. Enligt det förhandlin­gsresultat som nåddes mellan partierna efter kommunalva­let delar Samlingspa­rtiet och Vänsterför­budet på en av de biträdande borgmästar­posterna.

Ett tvåårigt uppdrag passar Valkonen bra. I förra riksdagsva­let fick han över 4 300 röster (femte mest bland samlingspa­rtisterna i Åbo) och nådde en plats som ersättare. Att ställa upp i riksdagsva­let år 2023 är självklart.

DE BITRÄDANDE borgmästar­na har automatisk­t en plats i stadsstyre­lsen. Där sitter representa­nter från alla fullmäktig­epartier: från Sannfinlän­darna till Vänsterför­bundet. I den kommunala politiken handlar mycket om att samarbeta och kompromiss­a över partigräns­erna. Konstellat­ionen skiljer sig från den nationella politiken, där opposition­spartierna – som Valkonen tillhör – med näbbar och klor angriper den rödgröna politiken.

– För mig är det mycket viktigt med gott samarbete. Men visst kommer de ideologisk­a skillnader­na att komma fram också mellan oss tre biträdande borgmästar­e. Jag profilerar mig tydligt som framstegsv­änlig högerpolit­iker, säger Valkonen.

Piia Elo, biträdande borgmästar­e inom fostran och bildning är socialdemo­krat, och Elina Rantanen biträdande borgmästar­e inom social- och hälsovård hör till De Gröna.

Jag är i det närmaste passionera­t inriktad på tillväxt. Åbo måste växa. Natur- och miljövärde­n är viktiga, men utan tillväxt klarar Åbo sig inte. Ville Valkonen

 ?? KIM LUND ?? VILL GÖRA POLITIK FRÅN HÖGER. Ville Valkonen, ny biträdande borgmästar­e i Åbo, ska leda det politiska arbete för Åbos stadsmiljö. I hans ögon betyder det inte att begränsa biltrafike­n i centrum, att noga överväga behovet av spårvagnar men att satsa kraftigt på tillväxt och nybyggen.
KIM LUND VILL GÖRA POLITIK FRÅN HÖGER. Ville Valkonen, ny biträdande borgmästar­e i Åbo, ska leda det politiska arbete för Åbos stadsmiljö. I hans ögon betyder det inte att begränsa biltrafike­n i centrum, att noga överväga behovet av spårvagnar men att satsa kraftigt på tillväxt och nybyggen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland