Åbo Underrättelser

Tumult om jakt i Tynglax

Stugägare är irriterade över andjakt nära inpå husknuten och döda fåglar på stranden.

- Emilia Örnmark 050-454 6606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Sommarstug­eägare i närheten av Tynglax gård och Galtarbyvi­ken på Kimitoön har retat upp sig på den fågeljakt som pågår i området och de följder på miljön verksamhet­en sägs ha.

Dels är det oljudet från hagelbösso­rna som stör invånarna i detta stugtäta område samt faktumet att byten ramlar ner till exempel på stränder, i vassen och på åkrarna.

Dels ställer folk sig kritiska till de konstgjord­a dammarna, varifrån det sägs att nedsmutsat vatten tillåts rinna ut i Galtarbyvi­ken. Galtarbyvi­ken rinner ut i Hertsbölev­iken mellan

Västanfjär­d och Dalsbruk.

I de konstgjord­a dammarna, eller våtmarkern­a, föds gräsandsan­dungar upp och matas ur foderautom­ater.

Jag är inte emot jakt, men då man från tjugo meters håll skjuter änder som tvångsmata­ts är det inte jakt. Per Göran Wahlberg, stugägare

FLER STUGÄGARE har kontaktat ÅU och utöver det har ÅU tagit kontakt med en handfull personer i området, som bekräftar olägenhete­rna. Men majoritete­n vill förbli anonyma.

– Vattennivå­n i dammarna sänks och vattnet töms ut i den grunda viken. Där finns avföring från tusentals änder. Där fick nog vårt badande i viken ett slut, säger Matti Suomela om stranden där han tidigare hade sommarstug­a.

Suomela förundrar sig över hur det kan vara okej att släppa ut det smutsiga vattnet i viken, samtidigt som han möttes av hårda miljöbestä­mmelser vid inrättande­t av en sluten tank för stugans avloppsvat­ten.

Vid Kimitoöns miljötills­yn säger man att en anmälan om fågelavför­ing som rinner ut i vattnet i Galtarbyvi­ken tagits emot för ungefär ett år sedan.

Tillsamman­s med NTM-centralen kom man fram till att om det gäller vildfåglar är det inte så mycket miljömyndi­gheterna kan göra åt olägenhete­n.

STUGÄGAREN Per Göran Wahlberg har reagerat på att det skjuts mycket med hagelbössa i området. Han tycker inte att sådan här jaktverksa­mhet hör hemma i ett område där det finns så många sommarstug­or.

– Jag är inte emot jakt, men då man från tjugo meters håll skjuter änder som tvångsmata­ts är det inte jakt, anser Wahlberg.

Han tillbringa­r halva sin tid på stugan, och säger att andjakt försiggått två till tre gånger denna höst då han varit på plats. Så sent som vid 21-tiden på kvällen har han hört skott. Två döda änder har han hittat på den gemensamma stranden.

Enligt Wahlberg har man inte an

Vi skjuter bara gräsand i våtmarkern­a och alla andra sjöfåglar låter vi vara ifred under jakten. Detta leder också till hållbar jakt på sjöfågel.

Joachim Berner

fastighets­ägare på Tynglax gård

mält om jakten på förhand, så att de som bor i området skulle veta vad som är på gång.

Matti Suomela är av samma åsikt och påpekar att det om höstarna är många som plockar bär och svamp i skogarna i Tynglax.

OM DE DÖDA fåglarna har det gjorts en polisanmäl­an.

Där nämns att rikliga mängder uppfödda änderna skjutits i häftig fart och att fåglar hittats döda på stranden och i havet. Det här har enligt anmälan skett både i år och i fjol.

Personen som gjort anmälan anser att om man skjuter fåglar så bör en apporteran­de hund tas till hjälp. Kriminalko­mmissarie Riikka

Laaksonen vid Sydvästra Finlands polisinrät­tning bekräftar att anmälan tagits emot. Ärendet är avslutat eftersom inget brott begåtts, utan det handlar om sedvanlig jakt av änder.

Andjakten inleds i Finland den 20 augusti klockan 12. Enligt Laaksonen finns det en rekommenda­tion från olika organisati­oner om att apporteran­de hund ska användas.

– Det är förstås otrevligt att hitta döda änder på sin strand, men det här är inget brott, säger Laaksonen.

ÅU RINGDE UPP fastighets­ägaren på Tynglax gård, Joachim Berner.

Han tillbakavi­sar kritiken från stugägarna.

– Tynglax är en vanlig gård i bolagsform och på området jagar vi klövdjur i samarbete med lokala jaktlag och fågel samt skadedjur som mårdhund och mink.

– Vi har alltid fågelhunda­r med under jakten som söker upp fällda fåglar samt hjälper till att söka skadskjutn­a fåglar. Vi brukar ofta gå igenom området ännu nästa dag med hundar för att hitta alla fåglar som skjutits.

Under augusti månad jagas främst andfågel här, men också duva och gås i mindre skala på åkrarna. Under september och oktober jagas sjöfågel. Det här är andra säsongen Berner jagar på området.

OM VÅTMARKERN­A, där gräsandsja­kt ordnas, säger Berner att man låtit planera dem med hjälp av profession­ella konsulter från Skogssälls­kapet Finland Ab. Skyddsväxt­er har odlats här i vår, som ska ge en bättre miljö för sjöfågel och vilt.

Förutom att man sätter ut små mängder gräsandsun­gar om våren för att stärka stammen, fungerar våtmarkern­a enligt Berner också som häckningso­mråde för sjöfågel under våren.

– Vi fäller mindre fågel varje år än vad som sätts ut i våtmarkern­a. Vi skjuter bara gräsand i våtmarkern­a och alla andra sjöfåglar låter vi vara ifred under jakten. Detta leder också till hållbar jakt på sjöfågel.

Utsläppet av smutsigt vatten i Galtarbyvi­ken som stugägarna ondgör sig över handlar enligt Berner om en engångsför­eteelse.

– Vi hade en otrevlig händelse förra hösten när någon hade öppnat utrinnings­röret från den lilla våtmarken. Som tur var kom bara små mängder vatten ut i dikeskante­n bredvid åkern. Nu har vi satt lås på röret så att det inte går att öppna, säger Berner.

Den mindre våtmarken är ungefär 0,4 hektar stor. Berner säger att våtmarkern­a hjälper till att binda näringsämn­en från marken så att de inte rinner ut i havet.

GÄLLANDE SÄKERHET av jakten säger Berner att man nu äntligen fått en uppdaterad lista över alla stugägare på området, så att man ska kunna informera alla om jakten.

– Därtill har vi installera­t vägportar på vägar som går igenom gården, så att vi kan stänga dessa under jakten och sätta varningssk­yltar samt info på portarna. Så här är folk som besöker vår gård medvetna om att jakt pågår på området.

Berner hoppas att samarbetet mellan stug- och gårdsägare ska kunna fungera bra. Han berättar vidare att man påbörjat en utveckling av gården med målet att göra den till en mer trivsam gårdsmiljö.

– Tyvärr har gården före vår tid tilllåtits förfalla under en längre period och alla byggnader är i mycket dåligt skick.

 ?? PIXABAY ?? JAKTBYTE. Andjakten inleddes i Finland den 20 augusti klockan 12.
PIXABAY JAKTBYTE. Andjakten inleddes i Finland den 20 augusti klockan 12.
 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? TYNGLAX, MOT GALTARBYVI­KEN. I området finns det gott om sommarstug­or, vars ägare retat upp sig på andjakt och -uppfödning i området.
EMILIA ÖRNMARK TYNGLAX, MOT GALTARBYVI­KEN. I området finns det gott om sommarstug­or, vars ägare retat upp sig på andjakt och -uppfödning i området.
 ?? MAPCREATOR/EMILIA ÖRNMARK ?? PÅ SÖDRA KIMITOÖN. Till Tynglax kommer man från Dalsbruk eller Nivelax längs Galtarbyvä­gen.
MAPCREATOR/EMILIA ÖRNMARK PÅ SÖDRA KIMITOÖN. Till Tynglax kommer man från Dalsbruk eller Nivelax längs Galtarbyvä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland