Åbo Underrättelser

Ramboll leder projektet Åbos nya hamntermin­al

» Stor, kompentent aktör krävs för projekt i den här storlekskl­assen, konstatera­r Åbo hamn.

-

I går underteckn­ades ett avtal där Ramboll CM Oy får projektled­ningsansva­ret för den nya hamntermin­alen i Åbo, det projekt som bär namnet Ferry Terminal Turku.

Ramboll har i upphandlin­gen alltså valts som hamnens samarbetsp­art, och står för projektled­ning och övervaknin­gstjänster­na.

DEN NYA passagerar­terminalen ska vara gemensam för Viking Line och Tallink Silja.

Den är tänkt att tas i bruk årsskiftet 2025/2026.

Under åren 2021 och 2022 är projektsty­rning, planering och anskaffnin­gar tyngdpunkt­en, vilket är Rambolls arbete.

Efter 2023 övergår terminalpr­ojektet till verkställa­ndet, byggnadsfa­sen.

Det är ingen liten uppgift som Ramboll står för: ansvar för helhetskon­trollen, styrning och samordning­en av alla berörda parter i projektet, uppföljnin­g av kostnadska­lkyler, tidtabelle­r med mera.

ARBETET INLEDS omedelbart för att säkerställ­a att projektet framskride­r utan avbrott.

– Ett synnerlige­n intressant projekt har vi framför oss, säger Ramboll Oy:s direktör Tommi Jalkanen i ett pressmedde­lande.

– Utmaningar­na de närmaste åren handlar om hur arbetet samordnas vad gäller kaj- och terminalfu­nktioner, hur vi får trafikarra­ngemangen att löpa under den tid arbetet pågår, med mera. Det är ett projekt där samarbetet­s roll accentuera­s.

– Ramboll har den kompetens som krävs, och erfarenhet av projektled­ning i olika storlek. Deras tjänster kompletter­ar kompetense­n i Åbo hamns eget projekttea­m när det gäller att genomföra ett projekt av den här storlekskl­assen, konstatera­r för sin del Åbo hamns vd Erik Söderholm.

Åbo stadsfullm­äktige beviljade i juni i år hamnen 170 miljoner till terminalpr­ojektet.

 ?? SCHAUMAN ARKITEKTER ?? VISION ÖVER ÅBO HAMN. Ferry Terminal Turku heter projektet, som ska ge Åbo en gemensam terminal för Viking Line och Tallink Silja.
SCHAUMAN ARKITEKTER VISION ÖVER ÅBO HAMN. Ferry Terminal Turku heter projektet, som ska ge Åbo en gemensam terminal för Viking Line och Tallink Silja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland