Åbo Underrättelser

Slottsudde­n i nämnd på tisdag

-

ÅBO. Stadsmiljö­nämnden i Åbo diskuterar på tisdag hur hamnområde­t kring Åbo Slott, terminaler­na och närliggand­e kvarter ska utvecklas.

I utveckling­sförslaget ingår förändring­ar för järnvägsdr­agningen, planerna för den nya hamntermin­alen beaktas och i förslaget är placeringe­n av Historiens och framtidens museum en viktig del.

En stadsplane­ändring för området är under arbete, men ännu är man inte så långt. Det som nu behandlas är det program som ska vara underlaget till planändrin­gen.

Man vill åstadkomma en planändrin­g som möjliggör placeringe­n av det framtida museet i enlighet med det vinnande arkitektfö­rslaget till museet.

Andra förändring­ar är att låta Slottspark­en växa när markyta frigörs av Åbo hamn och att förkorta järnvägssp­året på området.

Förslaget innebär att järnvägssp­året skulle sluta vid Slottsgata­n. Mellan tågets ändstation och den nya hamntermin­alen kunde man ha någon form av skytteltra­fik, kanske robotbussa­r.

Underlaget till ny stadsplan ska behandlas av nämnden på tisdag och om nämnden godkänner förslaget går det vidare till stadsstyre­lsen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland