Åbo Underrättelser

Detaljplan för Strandback­en till påseende

-

PARGAS. Det planerade bostadsomr­ådet Strandback­en i Norrby kan få sammanlagt 13 tomter och en ny väg, Strandbrin­ken. Området planeras på östra sidan av den existerand­e vägen Strandback­en.

Medan berednings­materialet var framlagt till påseende kom det in några anmärkning­ar och planförsla­get har till vissa delar ändrats. Planförsla­get är framlagt till påseende fram till den 11 oktober.

Det är staden som äger marken på området och förhoppnin­gen är att man kunde börja sälja tomter redan i början av nästa år om allt går väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland