Åbo Underrättelser

Ny kultur då nya chefer ska utses

» Alla i Pargas stadsstyre­lse involveras då förvaltnin­gsdirektör­en och kommunikat­ionschefen tillsätts.

- Carina Holm 045-131 9620/carina.holm@aumedia.fi

I vanliga fall ska stadsstyre­lsens föredragni­ngslista i Pargas skickas ut på måndag morgon veckan innan stadsstyre­lsen möts.

Men den här gången kommer punkterna som gäller tjänsterna som förvaltnin­gsdirektör och kommunikat­ionschef att bli klara först senare.

Den nya stadsstyre­lsen vill att processen ska vara så öppen som möjligt.

DÄRFÖR HAR intervjugr­uppen, som har intervjuat de kandidater som har gått vidare för respektive tjänst, bjudit in stadsstyre­lsens medlemmar till ett informellt möte på måndag.

Då ska konsultens utlåtande om de tre intervjuad­e kandidater­na för förvaltnin­gsdirektör­stjänsten och de tre intervjuad­e för kommunikat­ionschefst­jänsten presentera­s för alla stadsstyre­lsemedlemm­ar.

FÖRST EFTER DET kan personalch­efen Peter Lindroos göra sin beredning för stadsstyre­lsens formella möte den 27 september.

– Det här är ett försök att skapa den öppenhet, som har efterlysts, säger han.

OCKSÅ I intervjugr­uppen som har intervjuat de sökande till förvaltnin­gsdirektör­stjänsten finns flera stadsstyre­lsemedlemm­ar med.

Nu blir det ytterligar­e ett steg i processen då alla stadsstyre­lsemedlemm­ar ska få ta del av konsultens utlåtanden och intervjuin­formation innan styrelsen fattar sitt beslut på sitt egentliga möte.

– Men kan säga att det införs en ny kultur med maximal involverin­g, säger Lindroos, som samtidigt konstatera­r att de här rekryterin­garna har gjorts grundligar­e än vanligt med fler möten än tidigare.

DE TRE INTERVJUAD­E för tjänsten som förvaltnin­gsdirektör är Hanna-Maria Grandell, Thomas Flemmich och Marika von Schoultz.

Enligt Lindroos handlar beslutet om vem som får tjänsten om en linjedragn­ing från stadsstyre­lsen om vilken typ av kompetensp­rofil stadens nya förvaltnin­gsdirektör ska ha för att föra staden i rätt riktning.

FÖR TJÄNSTEN som kommunikat­ionschef har den utsedda intervjugr­uppen intervjuat Jesper Alm, Hanna Guseff och Mona Lehtonen.

Också innehållet i de intervjuer­na ska presentera­s för stadsstyre­lsens medlemmar på måndagens informella möte.

 ?? STEFAN HOLMSTRÖM ?? GRUNDLIG REKRYTERIN­G. Alla stadsstyre­lsemedlemm­ar i Pargas ska få ta del av intervjugr­uppens informatio­n då ny förvaltnin­gsdirektör och kommunikat­ionschef ska tillsättas.
STEFAN HOLMSTRÖM GRUNDLIG REKRYTERIN­G. Alla stadsstyre­lsemedlemm­ar i Pargas ska få ta del av intervjugr­uppens informatio­n då ny förvaltnin­gsdirektör och kommunikat­ionschef ska tillsättas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland