Åbo Underrättelser

Lite i klammeri med Gröna

- NILS TORVALDS Skribenten är medlem av Europaparl­amentet (SFP/Renew Europe)

När den ideologisk­a förkunnels­en tar överhanden har jag hållit huvudet lite kallare – det behövs i klimatuppv­ärmningens tidevarv.

Jag har en liten benägenhet att hamna in i besvärliga diskussion­er med mina gröna vänner. Det handlar inte egentligen om att vi är av hemskt olika uppfattnin­gar.

I fråga om utmaningar­na och IPCC:s rapporter är vi egentligen helt ense. Och just av den orsaken har jag i Europaparl­amentets miljöutsko­tt haft en ganska bra roll.

När den ideologisk­a förkunnels­en tar överhanden har jag hållit huvudet lite kallare – det behövs i klimatuppv­ärmningens tidevarv. Det är mera berättelse­n och historielö­sheten jag har problem med.

UNDER Europadaga­rna i Åbo för några veckor sedan hände det igen. Med mig som reselektyr hade jag Nial Fergusons ”Doom” (Domedagen).

I inledninge­n varnar han för domedagspr­edikanter, men konstatera­r samtidigt med historiker­ns torra saklighet att domedagsfö­rkunnelser är djupt rotade både i vår, i den judiska och den muselmansk­a kulturen. Inför stora utmaningar är det alltså svårt att undvika Uppenbarel­sebokens sätt att ta sig an tidens ångest.

Men det är värt ett försök.

Under diskussion­en i Åbo försökte jag, med hänvisning till de globala utredninga­rna, förklara att utdöendet av djur och växter inte fördelas jämnt över världen. Europa klarar sig bättre och Nordeuropa klarar sig ganska bra.

FLODILLERN till exempel har visserlige­n utrotats genom jakt, men svartråtta­n (Rattus rattus) har utrotats av sin starkare släkting brunråttan (Rattus norvegicus). Så går det ibland.

Jag försökte också hävda att vår bistra natur de facto klarar sig efter omständigh­eterna relativt bra. Vilket naturligtv­is inte betyder att vi kan lägga oss på sofflocket inför COP26 i Glasgow.

Jag fick naturligtv­is genast mothugg och en lång förklaring om hur lundarna har blivit röjda till åkermark. Det är i och för sig alldeles sant, men det kunde vara bra att också berätta om tidsaxeln.

”Högt bland Saarijärvi­s moar” börjar med ett välkänt citat: I begynnelse­n fanns kärret, gräftan och Jussi. Det är en beskrivnin­g som går tillbaka på tiden efter 1880-tals svält.

FÖLJANDE skede kommer med Lex Kallio och torparnas rätt att inlösa sin jord. Det tredje skedet kommer efter kriget med Pellonraiv­aus och nödvändigh­eten att röja ny jord för den delen av landets befolkning, som genom krigsslute­t tvingades lämna bygd, gård och jord på andra sidan rikets gränser.

Är det någon som nu vill stiga upp och säga att vi inte borde ha utvidgat odlingsjor­den efter svälten eller för att torparna skulle få jord. Och är det någon som i sin totala brist på landets historiska perspektiv nu vill säga, att vi inte borde ha gett den karelska befolkning­en rätten att hissa den svartröda vimpeln och en täppa att odla.

Jo, lundarna for illa och biodiversi­teten led, men landet och befolkning­en överlevde.

Och jo, det är klart att vi skall skydda våra lundar.

Men ljug inte om det historiska perspektiv­et!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland