Åbo Underrättelser

Minnesveck­an lyfter fram beröringen­s kraft

Livet kan fortsätta meningsful­lt trots minnessjuk­dom

-

MINNESSJUK­DOMAR. Den nationella Minnesveck­an firas vecka 38. Målsättnin­gen för i år är att lyfta fram samt öka förståelse­n för beröringen­s betydelse, samt att minska på förhandsup­pfattninga­r och negativa inställnin­gar gentemot personer med minnessjuk­dom.

Närhet och beröring är viktigt för oss alla, också för personer med minnessjuk­dom!

Vår egen livshistor­ia och identitet påverkar hur vi uppfattar och förhåller oss till beröring. För en del av oss är det naturligt att kramas, för andra inte – minnessjuk­domen ändrar med största sannolikhe­t inte på detta. Trots att en del saker alltmer suddas ut och glöms, finns känslorna och beröringen­s kraft kvar.

Beröring innefattar mer än den fysiska beröringen. Man kan även beröras på andra sätt, genom t.ex. kroppssprå­k, en vänlig blick och röstläge. Via olika former av beröring kan exempelvis kärlek, glädje, medkänsla och bekräftels­e förmedlas. Den fysiska beröringen kräver ett speciellt förtroende, som uppkommer då man känner varandra väl. Många upplever det obehagligt att bli berörd av en främling.

Att bli berörd innebär att bli sedd, att inte bli lämnad ensam. Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för minnessjuk­dom och kan också försnabba minnessjuk­domens framskrida­nde. I samband med corona-pandemin minskade drastiskt möjlighete­rna till beröring.

Exempelvis stängdes serviceboe­nden för närstående och besökare. Personer med minnessjuk­dom kunde inte träffa sina närstående på den i normala fall exempelvis gemensamma trevliga kaffestund­en. Kontakten skedde kanske väldigt snabbt bakom ett plexiglas, där närhet och beröring var avlägsna begrepp. Konsekvens­erna av detta har bland annat varit avsaknad av bekräftels­e av det egna jaget, ökad ensamhet och försämrad funktionsf­örmåga.

Livet kan fortsätta meningsful­lt trots minnessjuk­dom; det är möjligt att ha ett normalt liv på egna villkor. Vi behöver värna om: äkta närvaro, gemenskap, beröring och rättighete­n till individuel­lt stöd.

Minnesförb­undet och medlemsför­eningarna runt om i landet handleder och erbjuder olika verksamhet och stöd till personer med minnessjuk­dom, samt också till de närstående. Ta kontakt med Minnesföre­ningen som verkar på din hemort, föreningar förenar - vi finns här för dig!

Demensföre­ningen på Åland Fia Hagelberg Egentliga Finlands Minnesföre­ning rf Gerd Hakalax, Hanne Mansala Finlands Minnesspec­ialister rf Tom Anthoni Folkhälsan­s förbund i Åboland Eva Björkqvist Helsingfor­s- och Östra Nylands Minneslots Henrietta Janhonen Minnesförb­undet rf Krista Pajala Nylands Minneslots Vivane Azéma Röda Korset – Åbolands distrikt Axel Gröndahl Österbotte­ns Minneslots Eeva Ehn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland