Åbo Underrättelser

Jukka Vornanen blir specialmed­arbetare till miljöminis­tern

-

INRIKES. Jukka Vornanen inleder sitt arbete som miljöoch klimatmini­ster Krista Mikkonens specialmed­arbetare måndagen den 20 september 2021.

Jukka Vornanen, hemma från Joensuu, är filosofie magister (kulturhist­oria, Åbo universite­t). Under åren 2013–2021 har Vornanen varit verksam som stadsfullm­äktigeleda­mot och ledamot av stadsstyre­lsen i Åbo.

Åren 2017–2021 var Vornanen vice ordförande för Åbo stadsstyre­lse och ordförande för den koncernsek­tion som ansvarar för stadens ägarstyrni­ng.

Utöver sina politiska förtroende­uppdrag har Vornanen arbetat som projektfor­skare vid Åbo universite­t och vid Åbo museicentr­um.

År 2020 deltog Vornanen i planeringe­n av utbildning­shelheten i klimatledn­ing för kommunerna­s högsta ledning (Ilmava) som genomförde­s av Kommunförb­undet.

Jukka Vornanen ersätter Timo Juurikkala som övergår till uppdraget som politisk sakkunnig i Gröna riksdagsgr­uppen. Antti Heikkinen och Riikka Yliluoma fortsätter som ministerns specialmed­arbetare.

 ?? SALLA MERIKUKKA ??
SALLA MERIKUKKA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland