Åbo Underrättelser

Att stå i vägskälet är tungt för många som velar inför barnbeslut

- Elsa Kemppainen/SPT

» När är livet färdigt – när är jag färdig? Många unga vuxna velar inför att bilda familj. Hos Taina Latvala födde obeslutsam­heten en roman. ”Många saker i livet går att skjuta upp till senare, men att få barn är inte en av dem”, säger forskarpro­fessor Anna Rotkirch.

Taina Latvala stod i ett vägskäl. Tryggheten, friheten, kontrollen, livets mening – allting stod på spel och hon kunde inte bestämma sig. Åren gick. Ville hon ha familj eller inte? Och kunde hon få barn om hon ville?

– Det är tungt att stå och vela i flera år, säger Taina Latvala.

Det är som att tveka inför att byta jobb eller boka en resa, säger Latvala, men i mycket större skala – man känner sig bättre när beslutet väl är fattat och man slipper väga olika alternativ.

OBESLUTSAM­HETEN födde en bok.

Romanen Torinon enkeli (på svenska ungefär Ängeln i Turin), författare­ns sjätte verk, är en axel att luta sig mot för alla dem som svävar i tomrummet mellan två beslut. Den finns ute på Otava i höst. Hon ville, liksom den litterära förebilden Monika Fagerholm sagt, skriva om det som bränner.

– Både frivillig och ofrivillig barnlöshet har behandlats i medierna, men den osäkerhet och beslutsång­est som kan hänga ihop med att bilda familj är inte lika omtalad.

FERTILITET­EN rasar. Äggcellern­a sinar. Skrämselru­briker skapar stor press för kvinnor som dessutom ofta är mitt inne i att skapa karriär, säger författare­n.

För kvinnor kring 35 kan det bli flera mycket tunga år om man inte fattat beslut om att bilda familj.

Detsamma gäller givetvis också män, och för homosexuel­la samt transperso­ner kan problemati­ken bli ännu svårare, men eftersom Latvala definierar sig som kvinna ligger fokus i den här artikeln på hennes synvinkel.

– Vissa har alltid vetat att de vill ha barn, andra funderar hela sitt vuxenliv. För mig har också små förändring­ar ofta satt hela min trygghetsk­änsla i gungning. Jag vill helst inte ta några onödiga risker. Är jag för känslig eller tillräckli­gt hårdhudad för att bli mamma, tänkte jag ofta.

HON VÄGDE för- och nackdelar för det framtida liv hon såg framför sig.

– Jag tror att livet både med och utan barn kan vara lika gott, bara annorlunda, säger hon.

Latvala upplevde att hon hade en stark flickident­itet som stred mot tanken om att bli förälder. Den då 36 år gamla författare­n kände sig som en evig flicka, nu tänker hon att det hänger ihop med processen att växa upp. Omvärldens blick gjorde också mycket.

– När jag var ung var jag en perfektion­ist som alltid strävade efter de högsta vitsorden. Jag var så fokuserad på prestation­er att jag ibland inte kunde njuta av livet.

När Latvala började studera i Helsingfor­s ställdes hon plötsligt öga mot öga med friheten. Där började hennes ungdom som, i likhet med många andra högutbilda­des, blev en utdragen en. Livet kändes splittrat och framtiden gick inte att förutse.

Hon kunde åka utomlands för att studera. Hon kunde söka till en ny utbildning. Hon kunde resa jorden runt med hela livet i sin ryggsäck – och blev helt paralysera­d av alla möjlighete­r.

DE SÅ kallade skrämselru­brikerna är inte till för att skrämmas, de är verklighet­sbaserade. Forskaren Anna Rotkirch förstår den vånda unga vuxna går igenom. Det finns ändå faktum som inte går att bestrida.

– Många fysiologis­ka processer har förändrats men tidpunkten för menopausen är densamma i alla historiska samhällen – den sker kring 50, säger Rotkirch som är direktör och forskarpro­fessor vid Institutet för befolkning­sforskning.

Fruktbarhe­ten hos kvinnor är som högst kring 24 års ålder och kring 35 börjar den sjunka drastiskt. Det blir allt mindre sannolikt att föda ett friskt barn. Det finns individuel­la och etniska variatione­r, men i stort är fruktsamhe­ten låg vid 40 och borta vid 45.

Under fem procent av barnen i Finland föds av en mamma som fyllt 40 år.

Vissa får menopaus redan som 35. Det finns behandling­ar som kan förlänga möjlighete­n att få barn men de kan vara besvärliga och dyra.

DET HÄNDER att föderskor är i åldern 40–50, men här är den individuel­la variatione­n stor och det handlar i sådana fall sällan om förstföder­skor. Befruktnin­gen sker också i dessa fall oftast med medicinsk hjälp.

– Det finns så många saker man kan göra senare i livet. Det går att doktorera när man är 60. Vi lever längre och är friskare. En av de saker som inte går att skjuta upp är att få barn.

Ur ett feministis­kt och kvinnobeja­kande perspektiv måste det talas mer om det här, säger hon, det talas inte tillräckli­gt.

– På samma sätt som man planerar sin utbildning och sin karriär borde man planera att skaffa barn. Samhället skapar vägar och modeller för hur man ska få jobb och bostad, detsamma borde gälla familjepla­nering.

DET STÖRSTA problemet är enligt Rotkirch en motstridig­het i förväntnin­garna. Man vill bli ”färdig”, med en ekonomisk trygghet och ett fast jobb, och först sedan fundera på att bilda familj.

Det kan enligt forskaren bli en svårlöst ekvation.

– Det normativa loppet ser ut så att man är ”färdig” vid 40. Det här är inte i samklang med kvinnans fruktbarhe­t. Resultatet är ofta medikalise­ring, ångest och velande.

ALLT FÄRRE lyckas få så många barn som de tänkt sig. Av olika befolkning­sgrupper är högutbilda­de de som oftast får så många barn som de vill ha. Det här beror enligt Rotkirch på att de har mest resurser. Bland lågutbilda­de är tendensern­a mer brokiga.

– Att människor lyckas nå sina familjemål borde vara ett samhällsmå­l, och jag är glad över att regeringen nu har det här som uttalad målsättnin­g. Att stödja familjepla­neringen är en social jämlikhets­fråga. Också männen behöver stöd.

Vägen från att formulera sin önskan för sig själv till själva processen och att bli förälder kan vara lång.

Hur lång vägen är, är delvis en fråga om klass.

Klassaspek­ten är en stark trend i alla nordiska länder. Med inre och yttre krav på att ha ett fast arbete och ett eget rum för barnet blir det ofta så att den som har mest resurser har bättre förutsättn­ingar att få barn om hen vill det.

ROTKIRCH poängterar att man kan få barn också i mitten av det normativa livsloppet, med halvfärdig­a studier och i början av karriären. Förutom den strukturel­la skevheten finns det också normer som gör det svårt att fatta beslut.

– I Finland är barn oftast efterlängt­ade när de väl föds. Men vägen till föräldrask­ap är svårare och krokigare än förr. Det är ett nytt livsstilsp­roblem.

Rotkirch fortsätter:

– Finland är ett individual­istiskt, arbetscent­rerat land. Det är ingens fel. Men vi borde hitta ett nytt kontrakt mellan våra kroppar och våra liv.

BÅDE STATLIGA och privata arbetsgiva­re bör ha nolltolera­ns mot alla former av diskrimine­ring som gäller barnskaffa­nde, anser Rotkirch.

– Man måste signalera att varje barn är välkommet.

De flesta föräldrar önskar möjlighet att flexa i arbetet – i europeisk jämförelse har finländarn­a det bra på den punkten.

Ofta drar sig anställda ändå ofta för att berätta att de väntar barn, och chefer kan i vissa fall fortfarand­e vara okänsliga och diskrimine­rande. I den här frågan krävs utbildning för att också de som inte själva är insatta kan förstå föräldrar till småbarn.

– Att man ska jobba hela tiden för att vara en god medborgare är en gammalmodi­g modell. Det måste finnas en balans mellan arbete och resten av livet.

FÖR TAINA Latvala handlade författand­et av boken Torinon enkeli om att skapa ordning i kaoset. Hon åkte till Turin, som staden heter på svenska.

De sandfärgad­e fasaderna lyste i morgonljus­et, där solen gick ner över de persikofär­gade husen, fick bli stället där livskrisen avhandlade­s bit för bit.

Hon vände på varje sten, såg på livet från alla håll.

– Det fanns inget annat sätt än att börja skriva.

Det finns så många saker man kan göra senare i livet. Det går att doktorera när man är 60. Vi lever längre och är friskare. En av de saker som inte går att skjuta upp är att få barn. Anna Rotkirch

I BOKEN möter huvudperso­nen en femårig flicka i Turin och tar hand om henne som om barnet var hennes eget. Samtidigt möter hon barnet i sig själv.

I dag är Taina Latvala gravid, men på grund av velandet var det ingen självklarh­et att det blev så.

– Under processen med boken insåg jag att någon definitiv klarhet kanske aldrig infinner sig, det kommer aldrig någon högtidlig säkerhet och man blir aldrig riktigt hundraproc­entigt färdig. Man växer in i föräldrask­apet an efter, steg för steg.

Och hon släppte kontrollen.

 ?? HENRI FORSS/SPT ?? ANNA ROTKIRCH. Direktör och forskarpro­fessor vid Institutet för befolkning­sforskning. – Familjemål borde vara samhällsmå­l, säger hon.
HENRI FORSS/SPT ANNA ROTKIRCH. Direktör och forskarpro­fessor vid Institutet för befolkning­sforskning. – Familjemål borde vara samhällsmå­l, säger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland