Åbo Underrättelser

Ny video visar Aningaisba­cken strax innan Åbo brand

» På söndag, Åbodagen, premiärvis­as två videor om Åbo innan storbrande­n år 1827.

-

Det är projektet ”Museum för historia och framtiden” som visar två kortvideor på förmiddage­n i Studion i Åbo stadsbibli­otek. Filmerna visas även på Stadsteate­rns vägg på eftermidda­gen.

Den första videon är berättelse­n om hur branden tändes och spred sig längs med Aningaisba­cken till ån och nästan når ända till Societetsh­uset.

Den andra filmen visar en promenad genom det äldsta Åbo från Stortorget över Gropen till domkyrkans miljö.

MANUSKRIPT­ET är skrivet av Jukka Kittilä, författare­n av facklitter­atur och teaterregi­ssör.

Skådespela­rna Mikko Leskelä och Kristina Vahvaselkä läser berättelse­rna, som än så länge bara finns på finska.

– Videorna kommer i ett senare skede att finnas tillgängli­ga med textning till svenska och finska på Åbo museicentr­als Youtubekan­al, säger projektche­f Joanna Kurth.

Filmerna visas nonstop klockan 11– 12.30 i Åbo stadsbibli­otek och klockan 17–19 på Stadsteate­rns LED-vägg. ÅBO BRAND inträffade i september 1827 och lade en stor del av staden i ruiner.

Efter branden planlades staden på nytt, och endast på ett fåtal platser bevarades rester av den medeltida stadsstruk­turen.

Åbo stad har låtit göra en digital modell i tre dimensione­r av staden innan branden.

Det går att bekanta sig med det gamla Åbo också med hjälp av femton panoramavy­er i 360 grader på webbplattf­ormen Digimuseet.

Stadsmiljö­erna, som nu även kan ses i videoform, har konstruera­ts på basen av informatio­n från olika material, som till exempel försäkring­sbrev och husesynsdo­kument, samt korstolkni­ngar av landskapsb­ilder och teckningar.

 ?? ÅBO MUSEICENTR­AL & ZOAN AB ?? STADSBILD. Vy över Aningaiskv­arteret ner mot ån, innan branden.
ÅBO MUSEICENTR­AL & ZOAN AB STADSBILD. Vy över Aningaiskv­arteret ner mot ån, innan branden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland