Åbo Underrättelser

Parkering av cyklar blir bättre

» Miljövänli­gt och färre cykelstöld­er står i fokus då nya lösningar för cykelparke­ring testas.

- Cecilia Juuti cecilia.juuti@aumedia.fi

Nu pågår ett projekt där Åbo stad testar olika lösningar för att underlätta användning­en av cyklar, framförall­t elcyklar, i centrum.

Nya cykelparke­ringar ska göra det lättare och säkrare att parkera med cykel i Åbo. Bättre cykelparke­ringar ska också uppmuntra invånarna att använda sig av miljövänli­ga fortskaffn­ingsmedel.

– Åbo stad har fått många önskemål om bättre lösningar för cykelparke­ring. Speciellt elcyklarna har ökat efterfråga­n på laddningss­tationer och säker parkering. Lösningarn­a som testas svarar på de här behoven, skriver projektche­f Stella Aaltonen i ett pressmedde­lande.

FEM OLIKA LÖSNINGAR för cykelparke­ring testas i samband med projektet. Tre av lösningarn­a testas från och med september.

Efter testperiod­en undersöks kundrespon­sen för att avgöra vilka tjänster som i framtiden ska finnas i Åbo.

En av parkerings­lösningarn­a som testas i projektet är säkra laddningss­kåp för elcyklar.

Företaget Latauspolk­u har utvecklat ett laddningss­kåp för cykelbatte­rier. Laddningss­kåpet kan både upptäcka om cykelbatte­riet fattar eld och självmant släcka branden genom att fylla skåpet med vatten.

Laddningss­kåpet är det första i världen som kan upptäcka och släcka bränder.

LADDNINGSS­KÅPET kan också minska mängden cykelstöld­er av elcyklar. Enligt Mikko Pajamies från Latauspolk­u är elcyklar mindre attraktiva för cykeltjuva­r om batteriet inte sitter fast på cykeln där den är parkerad.

Skåpet fungerar med kundens egen laddare och med företagets mobilappli­kation. Det är gratis för kunder att ladda sina batterier i skåpen.

Skåpen finns i Hansakvart­eren och vid stadsbibli­oteket. I slutet av veckan av veckan ska det sista skåpet placeras ut vid busstation­en.

Användning­en av laddningss­kåpen instrueras på tre olika språk. De svensksprå­kiga instruktio­nerna har för tillfället skrivfel, som Åbo stad ska åtgärda.

AKTIVITET VID cykelparke­ringar övervakas med kameror. Företaget MarshallAI har utvecklat kameror som i realtid samlar data från parkeringa­rna.

Datan förmedlar informatio­n om hur länge cyklar parkeras, vilka parkeringa­r som används mest och hur väder påverkar var och hur folk rör sig med cykel. Med hjälp av informatio­nen ska man utveckla lösningar för cykeltrafi­ken i centrum.

Övervaknin­gen kan också upptäcka om cyklarna eller parkeringe­n utsätts för stöld eller illdåd.

Under testperiod­en placeras kameror kring cykelparke­ringen vid Assarin Ullakko vid Åbo universite­t. Kamerorna placeras ut på fredagen.

MarshallAI har erfarenhet av datainsaml­ing med kameror, till exempel av övervaknin­g av trafiken. Övervaknin­g av cykelparke­ringar är däremot nytt för företaget.

FÖRETAGET KASKEA står för lösningar för cyklar som parkeras under en längre tid i centrum, till exempel över en helg. Åbo stad testar företagets cykelgarag­e där kunden kan parkera sin cykel säker från stöld och illdåd.

Kunden betalar en avgift i en biljettaut­omat och får då tillgång till garaget. Dörren till garaget öppnas inte om inte kunden betalat avgiften, vilket hindrar kunden från att förvara cykeln i garaget längre än hen betalat för.

Avgiften ger kunden tillgång till ett lås att fästa i cykelns ram.

Det finns cirka 100 av Kaskeas parkerings­automater i Åbo, som också kan användas för att betala avgiften för cykelgarag­e. Parkering i Kaskeas cykelgarag­e kräver inte registreri­ng utan fungerar med betalkort.

Kaskeas cykelgarag­e är 13 kvadratmet­er stora och rymmer ungefär 10 cyklar.

Under projektets testperiod placeras cykelgarag­et vid parkeringe­n vid busstation­en fram till slutet av året. Avgiften under testperiod­en är 1 euro för parkering i 48 timmar.

SEDAN JUNI har Åboborna kunnat parkera sina cyklar i Punta Bike Garage, av Punta Oy, i Kuppis. Puntas cykelgarag­e är motsvarand­e Kaskeas. Garaget är en av parkerings­lösningarn­a som testas i projektet.

I Hansakvart­erets källare testas företaget Coreorient Oy:s parkerings­lösningar från och med november.

Efter en engångsavg­ift på 8 euro har kunden tillgång till ett låssystem för cykeln. Låssysteme­t startar ett alarm om någon försöker stjäla cykeln.

PROJEKTET FÖR utvecklad cykelparke­ring i Åbo förverklig­as i samarbete med Åbo stad, Åbo yrkeshögsk­ola och företagen Latauspolk­u, MarshallAI, Kaskea, Punta Oy och Coreorient Oy.

Målet med projektet är att skapa både lönsam verksamhet i Åbo och att erbjuda Åboborna hållbara tjänster.

Testningen för cykelparke­ringarna är en del av spetsproje­kten för att Åbo stads projekt ”Utveckland­et av centrumomr­ådet” och för ”Smart and Wise Turku”, som eftersträv­ar koldioxidn­eutralitet i regionen.

 ?? CECILIA JUUTI ??
CECILIA JUUTI
 ?? CECILIA JUUTI ?? LADDNINGSS­KÅP. Ett av laddningss­kåpen för elcyklars batterier finns redan på plats i ingången till Hansakvart­eret från gågatans sida. Alla tre skåp tas i bruk i veckan.
CECILIA JUUTI LADDNINGSS­KÅP. Ett av laddningss­kåpen för elcyklars batterier finns redan på plats i ingången till Hansakvart­eret från gågatans sida. Alla tre skåp tas i bruk i veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland