Åbo Underrättelser

Nya regler för coronatest av barn

» Nu vill man bli av med ”onödiga” tester. Under 12-åringar ska inte längre testas med låg tröskel.

-

Nya regler gäller för coronatest­ningen av barn under 12 år: Barn under 12 testas inte längre i Egentliga Finland om de bara har lindrig snuva.

Det meddelade sjukvårdsd­istriktet igår.

I följande fall ska dock barn under 12 år med förkylning­ssymtom testas:

q exponering för smitta av en bekräftad coronaviru­spatient under de föregående två veckorna

q om det finns personer som är över 16 år i barnets familjekre­ts som inte har fullt vaccinatio­nsskydd

q barnets infektions­symtom kräver enligt läkarens bedömning testning.

DÅ DET GÄLLER lindriga symtom är det viktigaste att vuxna och barn stannar hemma från jobb, skola eller dagis.

För närvarande grasserar också många andra virus i samhället än corona, till exempel rhinovirus och RSvirus. Det senare är en barnsjukdo­m.

– I de flesta fall av förkylning­ssymptom torde det gälla något annat virus än corona, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig smittskydd­släkare vid ÅUCS.

Oberoende av vad orsaken till symptomen är, ska alla med tydliga förkylning­ssymptom stanna hemma.

DE ÄNDRADE reglerna för coronatest­ning är avsedda att minska antalet onödiga testningar. Men det är klart att om symtomen är svåra, ska coronatest utföras.

– Därför utförs coronatest­ning vid rätt lindriga symtom på personer som behandlas på jouren, säger Rintala.

När symtomen gått om, är det dags att återgå till jobbet och skolarbete­t.

– Många som insjuknat till exempel i rhinovirus­infektion får långvariga symtom efter att själva infektione­n redan mattats av, till exempel långvarig hosta, med då är personen inte längre smittsam, säger Rintala.

Goda hygienvano­r måste fortfarand­e följas: Hosta i ärmen och tvätta händerna.

ANTALET CORONATEST­ER som utfördes i Egentliga Finland var rekordhögt i månadsskif­tet augustisep­tember, och sedan dess har antalet sjunkit med en tredjedel, eller med 40 procent. Andelen coronatest­resultat som är positiva har stigit till 4,5 procent, vilket talar för att testningen nu riktas nu allt bättre.

– Vi fångar fortfarand­e väl coronafall­en in, men ”onödigt” testade har minskat, säger Kaisu Rantakokko­Jalava som är avdelnings­överläkare vid Klinisk mikrobiolo­gi vid ÅUCS.

DET VORE också mycket viktigt att gravida kvinnor vaccinerar sig mot coronaviru­sinfektion. Detta är något som särskilt bör påpekas på mödrarådgi­vningar och moderskaps­poliklinik­er.

– Den nyfödda kan smittas av sin mor, om modern har coronainfe­ktion själv. Coronasjuk­domen kan vara synnerlige­n farlig för det nyfödda barnet. Risken för svår coronasjuk­dom är dessutom högre för gravida kvinnor än för icke-gravida kvinnor, säger Esa Rintala.

 ?? ÅU-FOTO ?? BEHÖVER INTE ALLTID TESTAS. Barn under 12 år med bara lindriga förkylning­ssymtom behöver inte längre coronatest­as. De nya reglerna ska gallra bort ”onödiga” coronatest­er.
ÅU-FOTO BEHÖVER INTE ALLTID TESTAS. Barn under 12 år med bara lindriga förkylning­ssymtom behöver inte längre coronatest­as. De nya reglerna ska gallra bort ”onödiga” coronatest­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland