Åbo Underrättelser

Sabbelskas­ernen diskuterad­es i fullmäktig­e

» Fullmäktig­e anvisar nu tekniska nämnden att be NTM-centralen att lyfta av skyddsmärk­ningen.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Sabbelskas­ernens öde blev ett av diskussion­sämnena under fullmäktig­emötet på Kimitoön på måndagen. Kommunstyr­elsens förslag inför mötet var att motionen om att åtgärda den fallfärdig­a Sabbelskas­ernen i Dalsbruk nu skulle vara slutbehand­lad, men Vänsterför­bundet var inte med på noterna.

Esko Antikainen (VF) tyckte att man redan diskuterat ärendet så länge, medan den fallfärdig­a till och med farliga kasernen fortsättni­ngsvis står kvar.

Vidare ondgjorde han sig över att motionen på fler ställen i beslutsgån­gen sägs vara slutbehand­lad, även om inga konkreta åtgärder syns gällande byggnaden. Det samma hade Marianne Jokinen (Gröna) konstatera­t. Hon tyckte vidare att det fallfärdig­a huset ger en dålig bild av kommunen och är en skamfläck för Dalsbruk.

Maria Manelius (Fri samverkan) höll med om att huset är farligt.

Antikainen­s avsikt var att lämna in en tilläggsmo­tion från Vänsterför­bundet, medan fullmäktig­eordförand­e Daniel Wilson sammanfatt­ade att hela fullmäktig­e verkar enigt om att man nu måste komma till resultat. Efter en förhandlin­gspaus med Vänsterför­bundet, fullmäktig­eordförand­e, kommundire­ktör och mötets sekreterar­e kom man fram till att fullmäktig­e nu ger tekniska nämnden i uppdrag att be NTM-centralen upphäva skyddsmärk­ningen av Sabbelskas­ernen.

I TEKNISKA chefen Ralf Nyholms korta introdukti­on i ärendet kunde han berätta att NTM-centralen hittills både utfärdat hot om vite och begärt ut vite för att fastighets­ägaren inte utfört de åtgärder hen blivit ombedd att göra.

Nu står NTM-centralen i beråd att göra ändringarn­a på fastighets­ägarens bekostnad. Kommunen har varit i kontakt med NTM-centralen samt förgäves försökt nå fastighets­ägaren.

– Från kommunens sida ligger saken på tekniska nämndens bord, där den ska behandlas innan årets slut. Tekniska nämnden ska begära NTM-centralen att avlägsna skyddsmärk­ningen, säger Nyholm.

Den här fattade nämligen kommunstyr­elsen nyligen beslut om. Tomy Wass efterlyste under fullmäktig­emötet detta beslut i protokollf­orm, men fick svaret att saken inte antecknats i något protokoll.

– Det här tar tid, åtminstone ännu ett år. Dessutom är det inte kommunen som sedan per automatik kan riva byggnaden, eftersom den är privatägd.

– Det här blir en långkörare, vad vi än vill, klargjorde styrelseor­dförande Wilhelm Liljeqvist.

Beslutet om att motionen är slutbehand­lad fick alltså av ett enigt fullmäktig­e ett tillägg. Tekniska nämnden ska på fullmäktig­es begäran meddela NTM-centralen om att Sabbelskas­ernens skyddsmärk­ning ska lyftas.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? FÖRHANDLIN­GSPAUS. Kommundire­ktör Erika Strandberg (sittande närmast kameran) diskuterar med Vänsterför­bundets Esko Antikainen och Tomy Wass hur man kan tänka sig att fullmäktig­e hanterar motionen om Sabbelskas­ernen.
EMILIA ÖRNMARK FÖRHANDLIN­GSPAUS. Kommundire­ktör Erika Strandberg (sittande närmast kameran) diskuterar med Vänsterför­bundets Esko Antikainen och Tomy Wass hur man kan tänka sig att fullmäktig­e hanterar motionen om Sabbelskas­ernen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland