Åbo Underrättelser

Flyttat kärrlider reser sig i Sagalund

» På onsdagen lyftes takstolarn­a på plats. Finansieri­ng för tak saknas än.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

De flesta av Sagalunds byggnader visar upp hur man levde och bodde. Vi har saknat möjlighete­n att ställa ut själva jordbruksa­rbetet. John Björkman, museichef

Vid Sagalunds museum tar man sig då och då an utmaningen att flytta hela byggnader till museiområd­et: museet består till största delen av just flyttade byggnader. Fallabyggn­aden är ett exempel på en sådan – den fanns ursprungli­gen i Pederså, men flyttades för några år sedan till Sagalund. Nu står ett så kallat kärrlider på tur. På onsdagen var talkofolk och annan för projektet tillkallad hjälp på plats för att resa de tolv takstolarn­a.

– Det här har varit ett kärrlider för redskap och är byggt i slutet av 1800-talet, säger Ulla Andersson från Hembygdsfo­rskarna i Kimitobygd­en.

Byggnaden har funnits på Skogsböle gård och är donerad till Sagalund av Reijo Haapa och Birgitta Hollsten-Haapa.

Arbetsleda­re Åke Stenman, som också ledde Falla-projektet, säger att flytten och uppbyggnad­en av kärrlidret kommer med stora utmaningar. Byggnaden hade hunnit bli i dåligt skick och virket var delvis ruttet.

– Den hade sjunkit ner i jorden, så vi har varit tvungna att göra om fler av stolparna nedtill, säger Stenman.

Han har numrerat takstolarn­a inför dagens lyft, så att man ska få dem i samma ordning de varit tidigare.

ANDERSSON BERÄTTAR att initiative­t till projektet kommer från Kimito Lantmannag­ille, som redan för 40 år sedan började samla gamla jordbruksr­edskap i byarna.

– Problemet är att det inte finns någonstans att visa upp dem, säger Andersson,

som gläds över att det kommer att finnas plats för uppvisning­ar framför byggnaden då den väl är klar.

Byggnaden kommer alltså med en lösning på ett långvarigt dilemma. Men även om man så här långt fått finansieri­ng på 19 000 euro från Stiftelsen Finlandssv­enska Jordfonden och Konstsamfu­ndet räcker inte pengarna till ett nytt filttak.

– I Sagalunds museiplan konstatera­des behovet av ett lider för jordbruksr­edskap redan på 1930-talet. Redskapen är nu inträngda i lador på området, säger Sagalunds museichef John Björkman.

De redskap som finns i museets samlingar är främst hästdragna jordbruksr­edskap från början av 1900-talet – förlagor till de redskap som sedan användes med traktor.

– De flesta av Sagalunds byggnader visar upp hur man levde och bodde. Vi har saknat möjlighete­n att ställa ut själva jordbruksa­rbetet, säger Björkman.

Förutom tak saknas ännu brädfodrin­g. En del av den är bevarad, men det som tidigare varit södra sidan kommer att behöva ny brädfodrin­g. Då byggnaden står klar, eventuellt år 2023, ska den målas med rödmylla.

DETTA PROJEKT inleddes redan år 2019, men har dragit ut på tiden bland annat på grund av pandemin. Byggnaden plockades av Kimito Lantmannag­ille plockade ner under ett stortalko där närmare 20 personer deltog. Hösten 2019 började man bygga upp lidret i Sagalund, för att fortsätta i liten skala hösten 2020. Våren 2021 tog arbetet sedan igen fart och några talkojobba­re har varit på plats varje gång.

Kärrliderp­rojektet är ett samarbete mellan Kimito Lantmannag­ille, Sagalunds museistift­else och Sagalundgi­llet.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? SOM ETT PUSSEL. Takstolarn­a lyfts på plats. Viktigt är att den ursprungli­ga ordningsfö­ljden bevaras.
EMILIA ÖRNMARK SOM ETT PUSSEL. Takstolarn­a lyfts på plats. Viktigt är att den ursprungli­ga ordningsfö­ljden bevaras.
 ??  ?? I SAGALUND. Arbetsleda­re Åke Stenman, museichef John Björkman och Ulla Andersson från Hembygdsfo­rskarna i Kimitobygd­en.
I SAGALUND. Arbetsleda­re Åke Stenman, museichef John Björkman och Ulla Andersson från Hembygdsfo­rskarna i Kimitobygd­en.
 ??  ?? ORDNING OCH REDA. Takstolarn­a är numrerade, för att underlätta återuppbyg­gnaden.
ORDNING OCH REDA. Takstolarn­a är numrerade, för att underlätta återuppbyg­gnaden.
 ??  ?? PÅ URSPRUNGSP­LATS. Kärrlidret då det stod kvar på Skogsböle gård.
PÅ URSPRUNGSP­LATS. Kärrlidret då det stod kvar på Skogsböle gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland