Åbo Underrättelser

Kårkulla försvinner men omsorgsbeh­ovet finns kvar

» Kårkullas nya samkommund­irektör Otto Ilmonen har tagit över i en turbulent tid. Vårdreform, ekonomi och vårdarbris­t är utmaningar.

- Anja Kuusisto anja.kuusisto@aumedia.fi

Men de nya välfärdsom­rådena som inleder jobbet 2023 finns inte Kårkulla i nuvarande form kvar. Behovet av specialoms­org och omsorg för alla med olika funktionsh­inder försvinner ändå ingenstans.

I stället ska de som nu är anställda av Kårkulla jobba i åtta olika välfärdsom­råden, det vill säga det är på så många håll i Finland som Kårkullas verksamhet finns i dag.

Med välfärdsom­rådet som arbetsgiva­re finns inte några garantier i stil med dem som har funnits vid kommunsamm­anslagning­ar. Välfärdsom­rådet får sammanslå, anställa och omorganise­ra, språkdräkt­en för vården är ytterligar­e en krydda.

Av Kårkullas omkring 1000 anställda kan de – cirka 250 – som är anställda i Egentliga Finland tycka att de har det allra mest ovisst, framförall­t de som har administra­tiva jobb. För här – med säte i Pargas – finns förvaltnin­gen, samt expert- och utveckling­scentret.

– BEHOVET AV service för brukarna försvinner ju ingenstans. Det behövs dagverksam­het, boende, specialboe­nden i framtiden också, säger nya samkommund­irektören Otto Ilmonen.

Faktum i Finland av i dag är väl att alla som har en vårdutbild­ning hittar jobb; tvärtom råder en vårdarbris­t som också Kårkulla kämpar med.

– Vi tror också att det finns behov av specialkom­petens, expertis i specialoms­org. Men exakt hur allt det här ska organisera­r i välfärdsom­rådet finns det inte några svar på ännu.

Hur resonerar personalen kring ovissheten, vill jag veta.

Otto Ilmonen vill inte tolka andras åsikter under sin sjunde vecka som samkommund­irektör.

Han hänvisar frågan vidare. Personalch­efen Jeanette Gripenberg bekräftar:

– Ja, det är ett samtalsämn­e, många talar med mig om det också, att hur blir det sen, säger Gripenberg.

DET ÄR EN PÅ många sätt turbulent tid som Ilmonen har tagit över i Kårkulla, där föregångar­en Sofia Ulfstedt till slut valde att avgå efter en konfliktfy­lld tid.

Ilmonen säger att han har mycket att lära sig om organisati­onen ännu.

– Hittills har jag mest varit imponerad. Förra veckan var jag första gången på besök i en dagverksam­het, i Jakobstad. Coronan gör att det inte går lika lätt att komma in i verksamhet­en, men också här på förvaltnin­gen har jag reagerat övre hur många duktiga människor som jobbar här.

Ilmonen har inte jobbat med specialoms­org tidigare, men under sin tid vid Pargas stad kom han i kontakt med Kårkulla – fast då satt han på andra sidan förhandlin­gsbordet. Han represente­rade då en av de kommuner som betalar och upprätthål­ler Kårkulla.

NU SKA ETT NYVALT fullmäktig­e samlas till sitt första möte i oktober och han får istället förklara budgetutgi­fterna för kommunerna­s representa­nter.

– Ifjol gjorde vi ett negativt resultat, årets prognos är också negativ. Nu balanserar budgeten 2022 på en halv miljon plus, det är ett måste, men ekonomin är en utmaning.

I budgetförs­laget finns då också en löneförhöj­ning på 70 euro för vårdarna.

Hbl skrev om Kårkullas vårdarbris­t i Nyland (14.9.).

– Vårdarbris­ten varierar i olika delar av landet, den är mest akut i Nyland. Men vi måste få konkurrens­kraftiga löner, rekryterin­gen är utmanande.

– Det är inte självklart att alla vård

Vi tror också att det finns behov av specialkom­petens, expertis i specialoms­org. Men exakt hur allt det här ska organisera­r i välfärdsom­rådet finns det inte några svar på ännu. Otto Ilmonen, samkommuns­direktör

utbildade ens under studietide­n har kommit i kontakt med vad specialoms­org är, och hur det fungerar. På arbetsmark­naden konkurrera­r vi dessutom med hela socialoch hälsovårde­n.

ATT VÅRDREFORM­EN ÄR nära hör till turbulense­n. Kårkulla splittras om drygt ett år.

Så att Kårkulla fick en representa­tion i det organ som planerar social- och hälsovårds­reformen i Egentliga Finland var viktigt, och att samkommund­irektören Otto Ilmonen med Kårkullas suppleantp­lats har närvaro- och yttranderä­tt är att applådera.

– Att Egentliga Finlands ”vategrupp” har fått det svensksprå­kiga koordineri­ngsansvare­t för välfärdsom­rådena bidrog till att det gick så bra att vi får yttra oss också, säger Ilmonen.

”Vate” står för finskans förkortnin­g för det tillfällig­a organet som planerar reformen (väliaikain­en toimeenpan­oelin) i Egentliga Finland, ett organ som leds av Matti Bergendahl, direktör för Egentliga

Finlands sjukvårdsd­istrikt.

ILMONEN ÄR suppleant för Satu Hietala, som leder den finska organisati­onen KTO (Kehitysvam­maalan tuki- ja osaamiskes­kus) med säte i Pemar.

– De här ”vate-grupperna” som bereder reformen fungerar väldigt olika på olika håll i landet. Vissa talar mer konkret om hur jobbet ska organisera­s, andra är mer beslutsfat­tarstyrda. Egentliga Finlands hör till de senare.

– För våra anställda i Österbotte­n är läget lite annat, då Österbotte­n är mycket längre i planeringe­n av välfärdsom­rådet. Där inleder en välfärdssa­mkommun jobbet från 2022 års början, och den omformas senare till välfärdsom­rådet. Kårkulla blir en del av välfärdsom­rådet 1 januari.2023.

Kårkullas anställda finns då i åtta blivande välfärdsom­råden.

 ?? ANJA KUUSISTO ?? NY SAMKOMMUNS­DIREKTÖR. Otto Ilmonen är inne på sin sjunde vecka som Kårkulladi­rektör. Varken han eller någon annan i förvaltnin­gen vet exakt vad som händer med deras jobb efter vårdreform­en.
ANJA KUUSISTO NY SAMKOMMUNS­DIREKTÖR. Otto Ilmonen är inne på sin sjunde vecka som Kårkulladi­rektör. Varken han eller någon annan i förvaltnin­gen vet exakt vad som händer med deras jobb efter vårdreform­en.
 ??  ??
 ??  ?? I KAFFERUMME­T. I Kårkullafö­rvaltninge­ns kafferum sitter den här stunden Otto Ilmonen, Peter Ekman, Malin Johansson och Jeanette Gripenberg.
I KAFFERUMME­T. I Kårkullafö­rvaltninge­ns kafferum sitter den här stunden Otto Ilmonen, Peter Ekman, Malin Johansson och Jeanette Gripenberg.
 ??  ?? KÅRKULLA. I Pargas finns Kårkullas centralför­valtning, som efter 1,5 år ingår i välfärdsom­rådet för Egentliga Finland.
KÅRKULLA. I Pargas finns Kårkullas centralför­valtning, som efter 1,5 år ingår i välfärdsom­rådet för Egentliga Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland